Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd för vindpark Femstenaberg i Strömstads kommun

Vindpark Femstenaberg i Strömstads kommun har beviljats miljötillstånd. Vindparken omfattar upp till 15 vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 45 MW.

Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i december 2009. Strömstads kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade miljötillstånd i september 2012, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Thomas Linnard, VD, tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120

thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Martin Pettersen, Projekteringsansvarig, tel, +46 (0) 525-197 43
martin.pettersen@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 48 vindkraftverk varav 26 vindkraftverk inom fyra vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 14 verk under byggnation och runt 350 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Rabbalshede Krafts övergripande mål är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom att i egen regi, i samarbete med andra aktörer och genom avyttring bidra till driftsättningen av 250 verk till och med år 2015. För att långsiktigt säkerställa det kapitalbehov som den planerade utbyggnaden kräver är Bolaget förberett för en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar