Mer stöd behövs till kvinnor som hjälper män hemma efter stroke

Det svåraste med att ta hand om sin partner efter stroke är inte de fysiska funktionsnedsättningarna, utan partnerns personlighetsförändringar och samhällets brist på stöd. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Tidigare forskning har visat att ungefär 70 procent av alla strokedrabbade äldre är beroende av hjälp från sin partner. Merparten av denna informella vård utförs av äldre kvinnor.

Forskaren Gunilla Gosman Hedström har i en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, följt äldre kvinnor vars partner fått stroke. Studien visar att många upplever en stor brist på stöd och information från samhället.

Den tidiga hjälpinsatsen fokuserar på praktiska hjälpmedel som ska göra vård i hemmet möjlig. Men väl hemma i vardagen ställs anhöriga inför helt andra svårigheter.

I Gunilla Gosman Hedströms studie berättar kvinnor om frustrationen i att inte längre känna igen personen de varit gifta med i kanske 30 år.

–Många strokepatienter får koncentrationssvårigheter, trötthet, irritation och svårt att kommunicera. Det leder till att paren förlorar den intimitet och samhörighet de tidigare delat, vilket orsakar en stark sorg. De vårdande kvinnorna upplever det som att de ”lever med en annan man”, säger docent Gunilla Gosman Hedström.

I studien, som nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Caring Sciences, fick sexton äldre kvinnor (medianålder 74 år) diskutera gemensamma erfarenheter i fokusgrupper . Resultaten visar att många kvinnor känner en ständig oro för att deras man ska få en ny stroke, men att de också har skuldkänslor för att irritation kan uppstå.

–Kvinnorna såg sina män mer som vårdobjekt än som make. De kände sig bundna och upplevde att de hade lite tid för sig själva och sina egna behov, samtidigt som makens förändrade personlighet gjorde att många begränsade sitt sociala umgänge, säger Gunilla Gosman Hedström.

–Många har liten egen tid. De försöker skapa sig tid för att kunna utföra vardagsarbetet, men männen har svårt att vara för sig själva. För många var enda möjligheten till egen tid att försiktigt gå upp ur sängen när maken hade somnat för natten.

Trots de negativa aspekterna ville kvinnorna i studien fortsätta att vårda sina män hemma. Men de efterlyste mer stöd som dagrehabilitering, avlastning under längre tid samt mer omtanke från vård- och omsorgspersonal. Forskarnas slutsats är att anhöriga skulle kunna erbjudas särskilda utbildningsprogram, stöd i grupp av kvinnor i samma sitauation och större möjlighet till individuellt anpassade åtgärder under längre tid allteftersom olika problemsituationer uppkommer .

–Om inte anhöriga utförde denna vård skulle sjukvården och socialtjänsten ställas inför ett gigantiskt behov av nya vårdplatser, till en kostnad som långt överskrider den kostnad ett utökat anhörigstöd skulle kosta. Kvinnorna upplever att deras hjälp och stöd tas för givet – i många fall blir de inte ens tillfrågade vid utskrivningen om de orkar ta hem sina män, konstaterar Gunilla Gosman Hedström.

Artikeln Mastering an unpredictable everyday life after stroke publicerades i Scandinavian Journal of Caring Sciences i februari.

Länk till artikel: http://bit.ly/HkzoC7

FAKTA STROKE
Stroke, eller slaganfall, är en gemensam term för blodproppar och blödningar i hjärnan. Stroke är en av de mest resurskrävande sjukdomarna i Sverige. Årligen insjuknar i Sverige cirka 30 000 personer i stroke, merparten av dem är över 70 år. Omkring 100 000 personer i Sverige lever idag med varierande typer av funktionshinder efter stroke.

Kontakt:
Gunilla Gosman-Hedström, docent, leg.arbetsterapeut vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 57 27
0703-48 43 06
Gunilla.Gosman-Hedstrom@neuro.gu.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

Kvinnor som vårdar sina äldre män hemma efter stroke behöver mer stöd
Twittra det här
Kvinnorna upplever att deras hjälp och stöd tas för givet
Twittra det här

Citat

För många var enda möjligheten till egen tid att försiktigt gå upp ur sängen när maken hade somnat för natten.
Gunilla Gosman Hedström, forskare vid Sahlgrenska akademin