Kommuniké från Sectras årsstämma 2017 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr till aktieägarna

Linköping den 13 september 2017 – Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (STO: SECTB) höll den 13 september 2017 årsstämma i Linköping. Tomas Puusepp och Ulrika Hagdahl nyvaldes som ledamöter till styrelsen och stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att cirka 170,7 Mkr överförs till aktieägarna. 

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer dock att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0010133835) på Nasdaq Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet 2017:

 • 29 sep: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive inlösenaktier.
 • 2 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive inlösenaktier.
 • 3 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en inlösenaktie och en ordinarie aktie.
 • 4–13 okt: Handel i inlösenaktier.
 • 17 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
 • 20 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av inlösenlikvid.

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.com/inlosen. Där finns även uppgifter om ISIN-koder för ordinarie aktier före och efter split. 

Ytterligare stämmobeslut
Vid stämman fattades även följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseleda­möterna och vd ansvarsfrihet. Beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
 • Till styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Carl-Erik Ridderstråle och Jakob Svärdström samt nyvaldes Tomas Puusepp och Ulrika Hagdahl. Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik Ridderstråle.
 • Att arvode ska utgå med 225 000 kronor till extern styrelseledamot och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 40 000 kronor till styrelsens externa ledamöter och med 80 000 kronor till revisions­utskottets ordförande. För ersättningsutskottsarbete utgår inget separat arvode.
 • Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB.
 • Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31 oktober 2017.
 • Att anta oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 • Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
 • Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Vid avyttring av egna aktier ska aktieägarna äga företrädesrätt till förvärv av aktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt vid nyemission, dock att styrelsen ska kunna avvika från företrädesrätten då aktierna ska betalas genom kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller om syftet med försäljningen är att säkra kostnader som uppstår med anledning av bolagets incitamentsprogram. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida www.sectra.com/arsstamma.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande den 13 september 2017, kl 18:30. 

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 15 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.