Sectras delårsrapport för perioden maj-juli 2014: Ökad vinst och orderingång

  • IT- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar ökad orderingång med 56,7 procent till 388,1 Mkr (247,7).
  • Nettoomsättningen ökade 21,2 procent till 212,4 MSEK (175,3).
  • Rörelseresultatet ökade 191,4 procent till 40,5 MSEK (13,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,0 procent (7,9).
  • Försäljning och licensiering av patent inom Business Innovation påverkade omsättningen och rörelseresultatet positivt med 16,3 MSEK. Exklusive denna post ökade nettoomsättningen med 11,9 procent till 196,1 MSEK och rörelseresultatet ökade med 74,1 procent till 24,2 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,3 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 28,0 MSEK (-8,0).

Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB, kommenterar

Flera långsiktiga kundkontrakt har bidragit till ökningen av orderingången, exempelvis med stora sjukvårdsleverantörer i USA, Storbritannien och Skandinavien. 

– Säsongsmässigt är detta vanligtvis ett svagt kvartal för Sectra, men variationen mellan kvartal har minskat något i och med att andelen långa kundkontrakt har ökat. Med hög orderingång och ökad vinst jämfört med motsvarande period förra året har vi i år ett bättre första kvartal än vanligt. I utfallet ingår dock en positiv engångseffekt om 16,3 MSEK från försäljning och licensiering av patent.

– Det finns fortsatt stort utrymme för tillväxt inom Sectras nischområden, vilket bekräftas av att samtliga affärsområden redovisar ökad orderingång under första kvartalet. Alla verksamheter och enskilda marknader utvecklas dock inte i den takt som vi önskar. Jag syftar då främst på partnerförsäljningen på vissa tillväxtmarknader och affärsområdet Secure Communications som har ökat effektiviteten i verksamheten, men där vi fortfarande behöver öka antalet kunder.

– Sectras lönsamhet är fortsatt god. Marginalmålet för koncernen är 15 procent. Inklusive engångseffekten från patentaffären redovisar vi en rörelsemarginal om 17,4 procent för den senaste rullande tolvmånadersperioden. Om vi inte räknar in engångseffekten från patentaffären uppgår detta lönsamhetsmått till 15,8 procent. Det innebär att vårt finansiella fokus nu ligger på att växa rörelseresultatet med bibehållen rörelsemarginal. Tillväxten ska ske genom utveckling av samarbeten med existerande kunder, ökad försäljning av mjukvara och molntjänster samt nya produkter och tjänster inom segment som anknyter till eller ligger inom nuvarande områden.

Hela delårsrapporten finns bifogad som PDF.

Telefonkonferens för presentation av delårsrapporten

med VD Torbjörn Kronander och CFO Simo Pykälistö

Tid: 14:00 den 8 september, 2014

För att delta ring in på:

  • Sverige +46 851999350
  • Storbritannien +44 2031940545
  • USA +1 8552692606

Presentationen hålls på engelska och kan även följas online via: http://media.fronto.com/cloud/sectra/140908/. En inspelad version finns efteråt tillgänglig på Sectras hemsida www.sectra.se/irwebcast.

Informationen i denna rapport är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 8 september 2014 kl 13:00 (CET).

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2013/2014 till 853 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

Prenumerera

Citat

Flera långsiktiga kundkontrakt har bidragit till ökningen av orderingången, exempelvis med stora sjukvårdsleverantörer i USA, Storbritannien och Skandinavien.
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB
Säsongsmässigt är detta vanligtvis ett svagt kvartal för Sectra, men variationen mellan kvartal har minskat något i och med att andelen långa kundkontrakt har ökat. Med hög orderingång och ökad vinst jämfört med motsvarande period förra året har vi i år ett bättre första kvartal än vanligt. I utfallet ingår dock en positiv engångseffekt om 16,3 MSEK från försäljning och licensiering av patent.
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB