Starkt första kvartal

Året har börjat starkt med fortsatt försäljningstillväxt och förbättrade marginaler. Vår förändrade inriktning mot fler marknader och betydligt bredare kundgrupper börjar nu ge resultat. Vi ser positivt på utvecklingen för 2012 även om  konjunkturutsikterna är osäkra.


Rörelsens intäkter uppgick till 685 Mkr (596) och den organiska tillväxten blev 15 %

Rörelseresultatet uppgick till 72 Mkr (42) vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 % (7,0) 

Resultat efter skatt uppgick till 50 Mkr (28) 

Resultat per aktie efter utspädning blev 2,77 kr (1,55) 

Soliditeten uppgick till 40 % (34) 

Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital exklusive engångsposter blev 26,0 % (10,2). 


Intäkter och resultat

Rörelsens intäkter ökade med 89 Mkr och uppgick till 685 Mkr (596). Försäljningen i lokala valutor ökade med 15 %. Försäljningstillväxten beror främst på fortsatt hög efterfrågan samt att antalet anställda är 195 fler än samma period föregående år. Kvartalet innehåller även en extra arbetsdag jämfört med första kvartalet 2011.
Rörelseresultatet har förbättrats med 30 Mkr och uppgick till 72 Mkr (42) vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 % (7,0). Resultatförbättringen hänför sig främst till den ökade försäljningen och en god beläggningsgrad. I första kvartalet har en större vinstavräkning om 5 Mkr resultatförts i ett projekt inom affärsområdet Automotive R&D.
Affärsområdena visar följande rörelsemarginal; Automotive R&D 8,1 % (2,6), Design & Development 14,6 % (11,2) och Informatic 11,3 % (13,5).
Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-3) vilket gav ett resultat före skatt på 70 Mkr (39). Kvartalets skattekostnad uppgick till -20 Mkr (-11). Resultatet efter skatt uppgick till 50 Mkr (28) och resultat per aktie efter utspädning blev 2,77 kr (1,55).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 Mkr (-4) och koncernens likvida medel uppgick till 46 Mkr (29). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 245 Mkr (101) per den 31 mars. Koncernens kreditavtal består av en checkräkningskredit på 150 Mkr (100) samt en låneram (”Revolving credit facility”) på 32,8 miljoner Euro (32,8) som löper till juli 2012. En option finns att innan förfallodagen göra om låneramen till ett treårigt lån. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 5 Mkr (6). Det egna kapitalet uppgick till 492 Mkr (399) och soliditeten till 40 % (34). Koncernens nettolåneskuld minskade med 114 Mkr och uppgick till 201 Mkr (315) och skuldsättningsgraden till 0,4 ggr (0,8).

Personal och organisation
Antal anställda den 31 mars var 2 953 (2 758) varav 1 459
(1 466) i Sverige och 1 494 (1 292) utanför Sverige. Antal medarbetare i tjänst var 2 842 (2 663). Medelantal anställda uppgick till 2 843 (2 614). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 725 (1 578), Design & Development 780 (783) och Informatic 448 (397).

Framtidsutsikter
Året har börjat bra med fortsatt försäljningstillväxt och förbättrade marginaler. Bolaget ser positivt på utvecklingen för 2012 även om konjunkturutsikterna är osäkra.

För mer information, kontakta:

Kjell Nilsson, VD Semcon AB, 031-721 03 11
Markus Granlund, tillträdande VD Semcon AB, 031- 721 03 11
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB,  031-721 03 05
Anders Atterling, IR-chef Semcon AB, 0704-47 28 19

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har närmare 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar