Viss förbättring av efterfrågan

Efter ett första kvartal där efterfrågan var förhållandevis svag har vi märkt av en förbättring av marknadsläget. Affärsområdet Informatic visar fortsatt en god försäljnings- och resultatutveckling. Efterfrågan inom affärsområdet Design & Development har successivt förbättrats och ny affärsområdeschef tillträder i september. Affärsområdet Automotive R&D har påverkats av fördröjningar i några större projekt. Projektet med den globala tyska fordonsleverantören som tecknades under det första kvartalet engagerade i slutet av kvartalet närmare 100 personer.

Andra kvartalet
•     Rörelsens intäkter uppgick till 620 Mkr (642) och den organiska tillväxten blev 0%
•     Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (31) vilket gav en rörelsemarginal på 5,0 % (4,8)
•     Resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (21)
•     Resultat per aktie efter utspädning blev 1,18 kr (1,14)

Januari-juni
•     Rörelsens intäkter uppgick till 1 242 Mkr (1 327) och den organiska tillväxten blev -4 %
•     Rörelseresultatet uppgick till 66 Mkr (103) vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 % (7,8)
•     Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (71)
•     Resultat per aktie efter utspädning blev 2,56 kr (3,92)
•     Soliditeten uppgick till 46 % (41)
•     Avkastning på eget kapital blev 21 % (27)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund
”Efter ett första kvartal där efterfrågan var förhållandevis svag har vi märkt av en förbättring av marknadsläget. Affärsområdet Informatic visar fortsatt en god försäljnings- och resultatutveckling. Efterfrågan inom affärsområdet Design & Development har successivt förbättrats och ny affärsområdeschef tillträder i september. Affärsområdet Automotive R&D har påverkats av fördröjningar i några större projekt. Projektet med den globala tyska fordonsleverantören som tecknades under det första kvartalet engagerade i slutet av kvartalet närmare 100 personer.”

Intäkter och resultat
Andra kvartalet
Rörelsens intäkter minskade med 22 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 620 Mkr (642). Justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar var intäkterna oförändrade. Affärsområdet Design & Development har även under det andra kvartalet haft en svag efterfrågan från vissa industrikunder. Kvartalet innehöll en extra arbetsdag jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (31) vilket gav en rörelsemarginal på 5,0 % (4,8). Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-2) vilket gav ett resultat före skatt på 29 Mkr (29). Kvartalets skattekostnad uppgick till 8 Mkr (8). Resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (21) och resultat per aktie efter utspädning blev 1,18 kr (1,14).

Januari-juni
Rörelsens intäkter uppgick till 1 242 Mkr (1 327) och den organiska tillväxten minskade med 4 %. Perioden innehöll en färre arbetsdag jämfört med föregående år. Rörelseresultatet har försämrats med 37 Mkr och uppgick till 66 Mkr (103) vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 % (7,8). Det försämrade resultatet beror framförallt på den svaga efterfrågan i början på året samt personalneddragningar under första kvartalet, vilka belastade resultatet med 6 Mkr. Föregående år redovisades en större vinstavräkning på 5 Mkr i ett projekt inom affärsområdet Automotive R&D.

Affärsområdena visar följande rörelsemarginal; Automotive R&D 3,7 % (5,9), Design & Development 4,2 % (9,9) och Informatic 11,5 % (10,3).
Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-3) vilket gav ett resultat före skatt på 63 Mkr (100). Årets skattekostnad uppgick till
16 Mkr (29). Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (71) och resultat per aktie efter utspädning blev 2,56 kr (3,92).

Personal och organisation
Antal anställda den 30 juni var 2 989 (2 987) och antal medarbetare i tjänst var 2 871 (2 883). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 781 (1 742), Design & Development 669 (777) och Informatic 539 (468).

Framtidsutsikter
Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan förväntas successivt förbättras även om marknadsläget är svårbedömt.


Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Automotive R&D, Design & Development och Informatic. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor för 2012 och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina och Spanien.

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar