Ändrar från delårsrapportering till kvartalsredogörelse

Sensodetect har bestämt att istället för delårsrapporter istället införa kvartalsregodgörelser för första och tredje kvartalet varje år som ett led i att minska kostnader och effektivisera kommunikationen. Delårsrapportering kommer fortsatt ske enligt tidigare varje halv- och helår. Samtliga datum som kommunicerats kommer att kvarstå.

Redogörelserna/Rapporterna kommer fortsatt att presenteras enligt tidigare utsatta datum men i något förenklad form (redogörelser) för Q1 och Q3 vilket följer noteringsavtalet med Aktietorget och god sed för bolag i Sensodetects storlek.

Ur noteringsavtalet framgår följande;

"För räkenskapsårets första och tredje kvartal kan Bolaget välja att upprätta en kvartalsredogörelse i stället för en kvartalsrapport. Kvartalsredogörelsen ska innehålla kortfattad berättelse över det senaste kvartalets viktigaste händelser och utveckling, samt information om periodens omsättning, resultat och resultat per aktie, med jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår. Vidare ska redogöras för tillgängliga likvida medel och antalet utestående aktier vid periodens utgång samt tidpunkten för nästa rapport. Det ska även framgå huruvida rapporten översiktligt har granskats av bolagets revisorer; för det fall en översiktlig granskning har skett ska revisorns utlåtande ingå i rapporten. Kvartalsredogörelse får inte kallas kvartalsrapport."

"Syftet med ändringen är att minska overheadkostnader och effektivisera administrationen. Skillnaderna i information är ytterst liten och jag menar att dessa kostnader idagsläget inte är motiverbart och i ägarnas intresse.", Säger VD Johan Olson, Senosodetect AB

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar