SensoDetect – Positivt kassaflöde ej uppnått 2016

Tidigare ledningen meddelade 22/2 2016 att SensoDetects ambition att nå positivt kassaflöde 2016 kvarstod men till följd av att ingående av nya försäljnings- och samarbetsavtal fördröjts bedömde bolaget vid tillfället att risken för försening av uppfyllandet av målsättningen hade ökat. Nuvarande ledning konstaterar att ambitionen inte har kunnat uppnås.

Den 22/2 2016 meddelade bolagets dåvarande ledning att den konstaterat att besluts- och regulatoriska processer tagit längre tid än beräknat i planerade och pågående försäljningsaktiviteter. Vidare konstaterade dåvarande ledning att bolagets målsättning att nå ett positivt kassaflöde under 2016 låg kvar men till följd av att ingående av nya försäljnings- och samarbetsavtal fördröjts bedömde bolaget vid tillfället att risken för försening av uppfyllandet av målsättningen hade ökat.

Under sommaren 2016 fick bolaget dock en ny styrelse och nya stora ägare med stor tilltro till bolaget som i och med detta gjort en omstart med nytt fokus på bredare marknad och målgrupp. I det förändringsarbete som nu genomförs av den nya ledningen efter omfattande analys har bland annat fokuserat på kostnadskontroll. Bolagets ”burn-rate” upplevdes som hög, denna är nu under kontroll. Förändringarna kommer att få fullt genomslag i resultaträkningen först under Q1 2017. Samtidigt har patent gått in i nationell fas vilket inneburit engångskostnader för översättningar och nationella inlämningskostnader.

”Den missräkning som tidigare ledning gjort är inte ovanlig. Vi genomför nu ett omfattande förändringsarbete där vi fokuserar på produkt och marknad. Jag återkommer med en mera ingående analys av bolagets framtidsutsikter och en detaljerad plan för att nå lönsamhet”, säger VD Johan Olson

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.se

Pär H Henriksson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 070-547 09 85

E-post: per@henriksson.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

Sensodetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar