100 miljarder havsdjup i den svenska djupdatabasen

De svenska havsdjupen blir allt mer kända. Nyligen passerades en milstolpe inom sjömätning: den svenska djupdatabasen innehåller numera över 100 miljarder lagrade djupuppgifter. Det innebär att Sjöfartsverkets sjömätare så att säga sänkt ner lodet på botten på över 100 miljarder positioner.

De senaste fem åren har den svenska djupdatabasen vuxit kraftigt, från 30 miljarder djupuppgifter till över 100 miljarder djup. Anledningen är att sjömätningen i de svenska vattnen ökat, bland annat tack vare finansiering från EU och andra myndigheter.  

– Om sjömätningarna fortsätter i samma takt så kommer drygt 70 procent av svenskt vatten vara sjömätt med moderna metoder år 2020. Det innebär att samtliga prioriterade ytor som trafikeras av handelsfartyg då kommer att vara sjömätta, säger Magnus Wallhagen, produktionschef för sjögeografi på Sjöfartsverket.

100 miljarder djupuppgifter innebär i sig en gigantisk mängd data, men faktum är att stora delar av botten inom det svenska havsområdet fortfarande är i princip outforskad. I dagsläget är drygt 50 procent av det svenska havsområdet är sjömätt med modern teknik, framförallt multibeam-ekolodning. Resten är sjömätt med äldre metoder, bland annat handlod, som inte ger lika detaljerat resultat. Stora ytor utanför farlederna i de svenska skärgårdarna är inte sjömätta sedan andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Sjöfartsverket har fem fartyg för sjömätning. Under 2016 kommer sjömätningar att genomföras i bland annat Hanöbukten, mellan Öland och Gotland, söder om Landsort, norr om Gävle samt mellan Piteå och Luleå. Även i Stockholms skärgård kommer en del områden att sjömätas under 2016 och 2017. 

- Förutom ökad navigationssäkerhet ger kartlagt djup möjlighet till effektivare rutter där man kan minska bränsleförbrukningen genom att välja att gå i djupare vatten. Ju närmare ett fartyg rör sig botten desto högre är motståndet i vattnet. Djupdata efterfrågas också av många andra delar av samhället som havsmiljöområdet och för havsplanering och exploatering under havsytan, säger Magnus Wallhagen.

Ytterligare upplysningar:
Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 49 18
Daniel Lindblad, pressansvarig, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till knappt 1200.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Om sjömätningarna fortsätter i samma takt så kommer drygt 70 procent av svenskt vatten vara sjömätt med moderna metoder år 2020. Det innebär att samtliga prioriterade ytor som trafikeras av handelsfartyg då kommer att vara sjömätta.
Magnus Wallhagen, produktionschef för sjögeografi på Sjöfartsverket
Förutom ökad navigationssäkerhet ger kartlagt djup möjlighet till effektivare rutter där man kan minska bränsleförbrukningen genom att välja att gå i djupare vatten. Ju närmare ett fartyg rör sig botten desto högre är motståndet i vattnet.
Magnus Wallhagen, produktionschef för sjögeografi på Sjöfartsverket