Mälarprojektet har fått klartecken

Tisdagen den 16 juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan, med byggstart som beräknas till april 2016.

Domstolens uppfattning är att de sökta åtgärderna kommer att innebära en stor förbättring för sjöfarten i Mälaren och för transporterna i regionen och meddelar följande: ”Oavsett om de nu ansökta förändringarna av Södertälje kanal och sluss genomförs eller inte kommer det att vara nödvändigt att genomföra reparationer och förändringar av Södertälje sluss”. Anledningen till det är att slussen är gammal och är i stort behov av upprustning.

Domen innebär att Sjöfartsverket får påbörja Mälarprojektet enligt plan. Det innebär att Sjöfartsverket får bredda och bygga om Södertälje kanal och sluss och muddra i Mälaren för att kunna öka säkerhetsmarginalerna och för att kunna ta in större fartyg till hamnarna i Västerås och Köping.

-          Det har varit viktigt för oss att göra en omfattande miljökonsekvensutredning för att få in ett bra underlag till vår ansökan om att få genomföra projektet och det är tillfredsställande att Mark- och miljödomstolen anser att den varit av hög kvalitet. Vi har haft en bred dialog med olika parter, där vi försökt tillsmötesgå flera av dessa och försökt hitta lämpliga lösningar, säger Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet.

Arbetet är planerat att starta april 2016 och avsluta årsskiftet 2018/19. Innan byggstart är det några mindre förberedande arbeten som ska utföras runt slussområdet, där några hus kommer att rivas under hösten och de gång- och cykelvägar som ligger närmast slussen på östra sidan kommer att läggas om.

-          Det är mycket glädjande att projektet har fått klartecken så att vi kan påbörja byggarbetet nästa vår. Mälarprojektet finns med i den nationella planen och projektet möjliggör att mer gods går sjövägen och därmed avlastar både vägnätet och järnvägen, vilka är hårt belastade i Mälarregionen, säger Marielle Svan, enhetschef Infrastrukturenheten.

Ytterligare upplysningar 
Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet. Tfn: 010-478 62 04
www.sjofartsverket.se/malarprojektet

Bakgrunden till Mälarprojektet
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. Sjöfartsverket har utifrån detta uppdrag tagit fram ett förslag som kallats Mälarprojektet. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren.

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media