Nytt fartygsrapporteringssystem prioriteras av EU

Den 1 juni 2015 förenklas rapporteringen för sjöfarten inom EU. Nu får Sjöfartsverket och flera andra svenska myndigheter delfinansiering från EU för att utveckla framtidens rapporteringsportal.  

Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen arbetar med att ta fram en myndighetsgemensam fartygsrapporteringsportal, ett så kallat Single Window. Syftet med det nya systemet är att de fartyg som anlöper svensk hamn inte ska behöva rapportera uppgifter till flera olika myndigheter.

– Single Window-systemet kommer att effektivisera och förenkla fartygsrapporteringen. Idag sker rapporteringen till Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Tullverket. Nu blir det en och samma portal att använda för sjöfartsnäringen, säger Jörgen Sjöholm, projektledare på Sjöfartsverket.

Alla EU:s medlemsländer ska införa Single Window-systemet och för att sjöfarten ska mötas av ett liknande system oavsett vilket land som ett fartyg kommer till så samarbetar Sverige och tolv andra länder. Det är inom ramen för samarbetsprojektet AnNa, Advanced National Network of Administration, som svenska myndigheter kommer få ta del av upp till 1,9 miljoner euro från EU:s transeuropeiska transportnätverk TEN-T.

– De europeiska länderna står inför samma utmaningar. Genom det här samarbetet gör vi det möjligt att utbyta erfarenheter över landsgränserna och bidrar därmed till en effektivare sjöfart, säger Jaak Meri, samhällsdirektör på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets roll i projektet är att ta fram och pröva olika pilotversioner av det nya systemet.

– Vi ansvarar för att underlätta samarbetet genom gemensamma workshops och arbetsmöten. På så sätt hoppas vi kunna ta fram ett användarvänligt system som redarna känner igen sig i oavsett vilket land de anlöper, säger Jörgen Sjöholm, projektledare på Sjöfartsverket.

Projektet har en totalbudget på cirka 30 miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Jaak Meri, samhällsdirektör, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 46 42
Jörgen Sjöholm, projektledare, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 46 23
Tobias Fälth, informatör, Sjöfartsverket. Tfn 010-010-478 49 43

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar