Projekt Malmporten i Luleå miljöprövas - ett stort steg i ett stort projekt

Nu har Sjöfartsverket och Luleå Hamn lämnat in ansökningshandlingarna till Mark- och miljödomstolen för att få tillåtelse att förbättra framkomligheten, öka säkerheten och minska miljöpåverkan från fartygstrafiken till Luleå. Därmed har projekteringsarbetet nått en viktig milstolpe.

Syftet med projektet är att bredda och fördjupa farlederna till Luleå så att man under den isfria perioden ska kunna ta emot de största fartygen som kan trafikera Östersjön och vintertid kunna ta emot betydligt större fartyg än idag.

De utredningar som har gjorts visar på goda förutsättningar att genomföra muddring och annat arbete som krävs med modern teknik och att Projekt Malmporten, som den samhällsekonomiska kalkylen visar, är en mycket lönsam investering. För LKAB:s del är projektet nödvändigt om företagets expansionsplaner ska kunna genomföras.

Projekt Malmporten är också en viktig investering i ett miljöperspektiv. Riskerna för fartygsolyckor minskar med större marginaler och bättre utmärkning. De fartygsgenererade luftemissionerna minskar när färre fartyg kan ta mera last. Kostnaderna per fraktat ton gods minskar, vilket är en viktig konkurrensfaktor med de kraftigt skärpta krav på minskade svavelutsläppen som gäller i Östersjön (EU:s SECA-direktiv).

Ambitionen är att projektstart ska kunna ske under 2017. Genomförandetiden är beräknad till tre år.

Mera information om Projekt Malmporten hittar du på www.säkrafarleder.se där också alla ansökningshandlingar finns tillgängliga.

Ytterligare upplysningar:
Marielle Svahn, chef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet, tel. 010-4784674
Henrik Vuorinen, chef Luleå Hamn, tel. 0703-582160

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media