Stor nytta för samhället med förbättrade sjövägar till Luleå

Förbättrade sjövägar till Luleå genom en breddad och fördjupad farled (Projekt Malmporten) är ett projekt med hög samhällsekonomisk lönsamhet enligt den analys som nyligen presenterats av Trafikverket. Analysen bygger på vedertagna beräkningar där samhällsnyttan kopplas till transportkostnader, miljöpåverkan och anläggningskostnader.

Nyligen genomförda simuleringar i full skala med nautisk expertis visar också att projektet leder till stora förbättringar när det gäller säkerhet och framkomlighet.

Ett genomförande av projektet innebär att förutsättningarna för i första hand malmtransporterna från norra Sverige och Finland säkras med långsiktigt mycket god kapacitet via utskeppning från Luleå. Samtidigt skapas ett nödvändigt komplement till Narvik där Malmbanan är hårt belastad och ligger nära kapacitetstaket.

Genom projektet ökas kapaciteten så att det går att lasta 200 000 ton på ett fartyg jämfört med dagens maximala 55 000 ton. Detta göra att sjöfartens miljöpåverkan minskar genom halverad bränsleåtgång per ton last. Dessutom minskar även kostnaden per ton last vilket är mycket viktigt i en hård konkurrenssituation där Luleå, till skillnad från Narvik, omfattas av EU:s svaveldirektiv från och med 2015 (max 0,1 procent svavel vilket kräver renare bränslen eller kvalificerad reningsutrustning)

Den pågående förstudien som genomförs av Sjöfartsverket, Luleå hamn och Trafikverket är samfinansierad av EU och beräknas vara färdig andra halvåret 2015. Finansieringen för genomförande är ännu inte klart.

För mera upplysningar:

Roger Danell, Luleå hamn tel. 072-700 2428

Anders Dahl, Sjöfartsverket, Luleå, tel.010-478 49 58

Anders Lundström, Trafikverket, tel. 0705-24 39 14

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar