Stor satsning på utvecklingsprojekt för sjöfarten

Sjöfartsverket fortsätter sitt arbete med att ta sjöfarten in i framtiden. Ett arbete som EU har beslutat sig för att stödja genom stora satsningar på viktiga utvecklingsprojekt.

EU prioriterar nu arbetet för en säker och hållbar sjöfart. Sjöfartsverket som leder flera stora utvecklingsprojekt med internationella partners har beviljats all den finansiering som myndigheten har sökt från EU-kommissionens transeuropeiska transportnätverk TEN-T.

-Vi på Sjöfartsverket fortsätter att utveckla vårt arbete med innovationer, ny teknik och säker sjöfart samtidigt som vi bidrar till att möta sjöfartens behov på både kort och lång sikt, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl.

Sjöfartsverket har tilldelats cirka 30 miljoner till projektet WINMOS var huvudsyfte är att säkerställa en effektiv vintersjöfart på Östersjön och 25 miljoner till MONALISA 2.0 som går ut på att utveckla ett nytt ruttplaneringssystem för sjöfarten. Dessutom kommer myndigheten att få ta del av upp till 1,9 miljoner euro för att utveckla framtidens fartygsrapporteringsportal inom ramen för samarbetsprojektet AnNa och cirka 3,7 miljoner euro för en utredning avseende muddring och ombyggnad i Luleå Hamn.

- Det här är positiva nyheter för svensk sjöfart. Vi på Sjöfartsverket vill tillsammans med sjöfartsnäringen ta ansvar för framtidens sjöfart och det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Peter Fyrby, rederidirektör och chef för forsknings- och innovationsavdelningen på Sjöfartsverket.

För mer information kontakta:
Peter Fyrby, rederidirektör och chef för Stab Forskning- och innovation, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 46 50 T
Tobias Fälth, informatör, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 49 43

Fakta om MONALISA 2.0

MONALISA 2.0 är ett direkt resultat av den positiva respons som Sjöfartsverket fått när det gäller utvecklingen av ett nytt Sea Traffic Management-koncept. Det nya konceptet som bygger på dynamisk och proaktiv ruttplanering är en maritim version av flygets trafikledningskoncept SESAR. Internationella organisationer och företag har visat stort intresse för projektet som leds av Sjöfartsverket. Partnerskapet för MONALISA 2.0 omfattar 30 partners. Det handlar om myndigheter, representanter från det privat näringslivet och akademin i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien, Malta, Grekland och Norge. Projektet har en totalbudget på cirka 24 miljoner euro och pågår till och med år 2015.

Fakta om Single Window/AnNa-projektet

Den 1 juni 2015 förenklas rapporteringen för sjöfarten inom EU. Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen arbetar med att ta fram en myndighetsgemensam fartygsrapporteringsportal, ett så kallat Single Window. Syftet med det nya systemet är att de fartyg som anlöper svensk hamn inte ska behöva rapportera uppgifter till flera olika myndigheter. Alla EU:s medlemsländer ska införa Single Window-systemet och för att sjöfarten ska mötas av ett liknande system oavsett vilket land som ett fartyg kommer till så samarbetar Sverige och tolv andra länder. Det är inom ramen för samarbetsprojektet AnNa, Advanced National Network of Administration, som svenska myndigheter kommer få ta del av upp till 1,9 miljoner euro från EU:s transeuropeiska transportnätverk TEN-T.

Fakta om WINMOS

WINMOS är ett finskt, estniskt och svenskt projekt med flera delprojekt. Havsisen ställer till stora problem för transport och handel. Sjöfartsverket har därför tagit initiativ till projektet WINMOS som ska bidra till en säker och effektiv sjöfart året runt. Budgeten för WINMOS beräknas till 142 miljoner euro och projektet ska pågå till 2015. I projektet ingår bland annat livstidsförlängning av de svenska isbrytarna och en utredning om framtidens isbrytare.

Fakta om farledsprojektet i Luleå

Huvudsyftet med projektet är att öka och förbättra kapaciteten i Luleå hamn för att bidra till att säkerställa en hög exportkapacitet av järnmalm. Det beviljade TEN-T projektet omfattar studieåtgärder d.v.s. genomförande av alla nödvändiga undersökningar såsom tekniska, miljömässiga, risk-och kostnads-nyttoanalys samt byggtillstånd vilka sammantaget krävs för att genomföra projektet.

Tobias Fälth
Informatör på Sjöfartsverket
Tel. 010-478 49 43, 0727-11 41 51

Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjön ger möjligheterna. Vi gör skillnaden.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.