Samarbete och hållbarhet ledord under årets Trämarknad

Den 18-19 november genomfördes Trämarknaden för 53:e gången i Karlstad. Under seminariet den 19:e november framkom att trä har mycket goda utvecklingsmöjligheter både på traditionella och nya marknader.

Trämarknaden i Karlstad utgör en viktig mötesplats för träindustrin och en plattform för effektiva möten. Under ett intensivt seminarium fick besökarna ta del av de senaste prognoserna, siffrorna och trenderna när det gäller utvecklingen av trämarknaden. På plats fanns några av trä- och sågverksindustrins främsta företrädare.

Under förmiddagen diskuterades träindustrins roll i regional utveckling. Det var tydligt att skogs- och träindustrin är den viktigaste industrigrenen i Värmlandsregionen. Regionen har också kommit långt vad det gäller industriellt träbyggande.

- Allt fler inser träbyggandets fördelar från såväl klimat- som effektivitetssynpunkt. Vi hoppas givetvis att ännu fler ska förstå detta och följa efter, menar Susanne Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli.

Heidi Kielland, vd på Treindustrien i Norge, berättade om Norges nationella strategi för skogs- och trävaruindustrin och att skogen spelar en avgörande roll i det gröna skiftet.

- Norge har bedrivit ett målmedvetet arbete för att skapa och upprätthålla en nationell bioekonomisk strategi. Det här skulle vi i Sverige kunna lära oss mycket av, säger Mikael Eliasson direktör på Svenskt Trä.

Under eftermiddagen hölls den traditionella trävarumarknadsdebatten ur ett internationellt perspektiv. Det framkom att även om den globala tillväxten avtar framöver främst beroende på lägre tillväxttal i bland annat Kina, finns en god underliggande efterfrågeutveckling på grund av urbaniseringen som ger ett ökat behov av byggande.

Den europeiska sågverksindustrin har utvecklats väl, men står inför utmaningar vad avser konkurrenskraft till exempel jämfört med Ryssland.

- Sverige är det land i Europa som har ökat sin produktion av sågade trävaror senaste året. Avgörande för Sveriges framgång framöver är ett ökat samarbete och utveckling i värdekedjorna baserat på trämaterialets signum – hållbarhet. Avgörande är också den svårbedömda valutautvecklingen, menar Mikael Eliasson.


Läs mer:

Bild Trämarknaden i Karlstad 2015
Seminarieprogram 19:e nov

För mer information:

Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
08-762 72 01
mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se


Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera