SOTKAMO SILVER HAR ERHÅLLIT MILJÖTILLSTÅND FÖR SILVERGRUVAN

Sotkamo Silver har den 16 april erhållit miljötillstånd från finska Regionförvaltningsverket (Nr 33/2013/1; Dnro PSAVI/91/04.08/2011) inför Bolagets planerade Silvergruva i Sotkamo kommun i Finland. Det positiva beslutet innebär att Sotkamo Silver uppfyller de krav som dagens finska miljölagstiftning ålägger gruvdrift.

Tillståndet som ges för verksamheten bygger på finsk lagstiftning samt EU-direktiv och det är inriktat på att kunna säkerställa Bolagets miljövänliga drift. Villkoren för miljötillståndet är relaterat till produktionskapacitet och utsläpp. Kravet passar Bolagets miljöpolicy och orsakar inga överraskningar eller oväntade kostnader vid planering eller konstruktion av gruvan. Miljötillståndet beskriver anrikningsprocessen, produktionskapaciteten och miljöaspekterna för Silvergruvan. Sotkamo Silvers fyndighet är den största silverfyndighet som någonsin upptäckts i Finland. Bolaget planerar att producera cirka 30 000 kg eller 1 000 000 oz. silver per år.

Tillståndet innefattar rätten att initiera byggandet och verksamhet oberoende av eventuella överklaganden av beslutet. Överklaganden ska göras senast den 16 maj 2013.

"Jag är mycket nöjd med villkoren som Regionförvaltningsverket nu har gett oss. Miljötillståndet är i huvudsak detsamma som vi hade förväntat oss. Planering och förberedelse av gruvprojektet kan fortsätta enligt plan. Vår plan är att starta gruvdrift i Silvergruvan i slutet av 2014 med en årlig produktion av 350 000 ton malm, vilket vi planerar att kunna utöka i framtiden. Enligt planen påbörjas gruvdrift samtidigt både från dagbrott och vid underjordsbrytning. Vi kommer nu att intensifiera förhandlingarna om projektfinansiering och byggandet av infrastruktur i gruvan. "säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB

 

Stockholm den 16 april 2013.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

 

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, prognoser och uppskattningar. Indikationer av, och vägledning om framtida resultat och finansiella ställning och resultat är också framåtblickande uttalanden. Uttalandena är föremål för gruvindustrins riskfaktorer. Dessa framtidsinriktade uttalanden, åsikter och uppskattningar är ingen garanti för framtida resultat.

 

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910 och förteckningsoptioner SE0004635290.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

För ytterligare information vänligen kontakta: Timo Lindborg, VD, tel. +46-8-304920.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

Prenumerera