Delårsrapport perioden 1 januari – 30 september 2015

Perioden och andra kvartalet 2105

 • Sprint Bioscience AB (publ) och Bayer HealthCare (Bayer) ingick den 28 juli ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av cancerläkemedel. Enligt avtalet utlicensierar Sprint Bioscience bolagets tidiga program med tumörmetabolisminhibitorer riktade mot MTH1 till Bayer.
 • Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 190 miljoner euro i potentiella prekliniska, kliniska och omsättningsbaserade delmålsbetalningar, inklusive en initial betalning på ett par miljoner euro från Bayer vid undertecknandet av avtalet. Dessutom är Sprint Bioscience berättigade till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet. Bayer kommer också att finansiera Sprint Bioscience fortsatta utvecklingskostnader av projektet under de kommande två åren. Intäkterna från upfrontbetalningen periodiseras över 24 månader.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till –2,6 mkr (–2,7 mkr)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,40 kr (–0,41 kr)
 • Likvida medel uppgick per 30 september till 15 382 Tkr (2 Tkr)

juli–september 2015 (2014)

 • Intäkter 4 887 (632) tsek
 • Rörelseresultat –2 573 (–2 655) tsek
 • Resultat efter skatt –2 608 (–2 706) tsek
 • Resultat per aktie –0,40 (–0,41) sek

januari–september 2015 (2014)

 • Intäkter 7 668 (2 377) tsek
 • Rörelseresultat –11 372 (–7 586) tsek
 • Resultat efter skatt –11 487 (–7 747) tsek
 • Resultat per aktie –1,76 (–1,18) sek

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET


EN KVALITETSSTÄMPEL FÖR FRAMTIDEN

Tack vare avtalet med Bayer HealthCare har Sprint Bioscience fått en mycket värdefull kvalitetsstämpel som öppnar nya dörrar och skapar möjligheter för framtiden.

Enligt avtalet utlicensierar Sprint Bioscience bolagets tidiga program med tumörmetabolisminhibitorer riktade mot MTH1 till Bayer HealthCare.

Att avtalet gör skillnad märker vi inte minst när vi presenterar våra projekt på partnermöten runt om i världen. I branschen vet man att avtalet innebär att Bayer har gjort en noggrann genomlysning av företaget. Kvalitetsstämpeln gör att omgivningen ser oss med nya ögon. Avtalet är därmed viktigt både ekonomiskt och strategiskt.

Efter avtalets signering den 28 juli har vi inlett ett tvåårigt samarbete med Bayer, med målet att ta fram en till två läkemedelskandidater. Förhoppningen är en första milstolpsbetalning våren 2016. Samtidigt ser vi en positiv utveckling av våra andra projekt. PIP4K2a introducerades för försäljning i juni och möttes av en mycket positiv respons. Inom ramen för projektet fortsätter vi att skapa nya molekyler med bättre egenskaper och intresset är fortsatt stort. Vps34-programmet har fortsatt att utvecklas väl med flera inhibitorer som har mycket bra potens och goda farmakokinetiska egenskaper. Vi har nu goda möjligheter att ha en läkemedelskandidat redo för kliniska studier.

Utöver detta har vi initierat ett antal nya projekt, vilka ställer krav på ökade resurser. I augusti flyttade vi till större lokaler i Novum i Huddinge och i samband med flytten fick vi möjlighet att ta över laboratorieutrustning från en tidigare hyresgäst.

I dag är vi cirka 20 medarbetare och rekrytering pågår inom kemi och cellbiologi. Cellbiologiverksamheten har hittills varit förlagd till Cancer Center Karolinska (CCK). Nu kan vi både stärka funktionen ytterligare och flytta den till våra egna laboratorier i Huddinge.

Med fler kompetenta medarbetare och ökade laborativa resurser står vi redo att ta oss an nya utmaningar och större projekt – hela vägen från start fram till tester på människan. Sammantaget finns all anledning att se ljust på framtiden.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 nov 2015 kl. 08.30.Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till
den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i
Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser Bankatiebolag, www.penser.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. I projektportföljen finns även ett program mot typ 2-diabetes. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har nu goda möjligheter att ha en läkemedelskandidat redo för kliniska studier.
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience