Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Sista dag för handel med Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är fredagen den 6 april 2018 och stoppdagen är tisdagen den 10 april 2018. På torsdagen den 12 april 2018 inleds handeln med Sprint Bioscience teckningsoptioner av serie TO 2018/2019:1, vilka emitterades i samband med Sprint Bioscience företrädesemission.

I företrädesemissionen, som avslutades den 6 mars 2018, gav Bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillförde Sprint Bioscience cirka 37,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare minst cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader under 2019.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Sprint Bioscience BTU är den 6 april 2018. Stoppdagen är den 10 april 2018 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 12 april 2018. Handel i teckningsoptioner av serie TO 2018/2019:1 inleds den 12 april 2018.

Teckningsoptioner av serie TO 2018/2019:1

Villkor: 3 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie
Teckningskurs: 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under prissättningsperioden, dock lägst 15 SEK och högst 29 SEK per aktie
Prissättningsperiod: 14 – 25 januari 2019
Teckningstid: 28 januari – 8 februari 2019
Kortnamn: SPRINT TO 1
ISIN-kod: SE0010833178
Antal teckningsoptioner:
5 049 890

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Sprint Bioscience hemsida http://www.sprintbioscience.se.

Genom företrädesemissionen som nu har registrerats hos Bolagsverket ökade aktiekapitalet med 252 494,50 SEK till 1 009 978,10 SEK och antalet aktier ökade med 2 524 945 till 10 099 781 aktier. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare sammanlagt 168 329,60 SEK till 1 178 307,70 SEK och antalet aktier ökar med 1 683 296 till 11 783 077 aktier.

Rådgivare

Redeye AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB var legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedelskandidater inom cancer- och diabetesområdet. I egen regi verkar vi i den prekliniska delen av utvecklingsprocessen. Sprint Biosciences grundläggande uppfattning är att läkemedelsforskning kan göras betydligt effektivare genom att högt kvalificerade specialister kombineras i väl trimmade organisationer. Vi sätter ihop små grupper av erfarna människor med precis rätt kompetens. De arbetar nära tillsammans i en stimulerande, fokuserad miljö.Med vår mycket effektiva teknologiplattform kan vi snabbt identifiera molekyler med egenskaper som är lämpliga för läkemedelsutveckling. Dessa molekyler ger en god grund för att utveckla vår projektportfölj. I en iterativ process som inkluderar proteinvetenskap, fragment-screening, läkemedelskemi, röntgenkristallografi, biokemiska och cellulära testmodeller, kan Sprint Bioscience omvandla dessa molekyler till högkvalitativa läkemedelskandidater.Vår affärsstrategi innebär utlicensiering eller samarbete på ett tidigt stadium av läkemedelsutvecklingen för att säkerställa att projekt utvecklas med fokus på aktuella och relevanta marknadsbehov hos våra kunder.

Prenumerera