Sprint Bioscience AB offentliggör prospekt

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämma den 6:e februari 2018. Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 37,9 MSEK.

Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna licensavtal genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för att säkra rörelsekapitalbehovet, vidareutveckla och utöka säljinsatser av etablerade projekt samt utöka det antal projekt Bolaget bedömer att det kan föra genom preklinisk fas så långt som krävs för vidare licensiering.

”Vår vision är att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag och vår affärsidé är att leverera läkemedelsprojekt inom cancer och metabolism. Genom att tidigt skaffa en licenspartner kan Sprint Bioscience fokusera utvecklingsarbetet till den tidiga fasen av läkemedelsutveckling, en fas där efterfrågan från läkemedelsindustrin är stor på nya innovativa projekt till deras projektportföljer.”, säger verkställande direktör Anders Åberg i VD-ordet.

Genom emissionen tillförs Sprint Bioscience initialt cirka 37,9 MSEK och ytterligare cirka 25,2 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna till lägsta teckningskurs, före avdrag för emissionskostnader. Den initiala emissionen omfattas av teckningsförbindelser på cirka tre procent av emissionslikviden samt garantiåtaganden från ett garantikonsortium motsvarande cirka 97 procent av emissionslikviden, totalt cirka 37,9 MSEK motsvarande 100 procent av emissionslikviden.

I nyemissionen ger bolaget ut units bestående av en aktie och två teckningsoptioner. Aktieägare erhåller en uniträtt för varje befintlig aktie, där tre uniträtter berättigar till teckning av en nyemitterad unit. Tre befintliga aktier ger således rätt att teckna en unit. Teckningskurs för aktierna är 15 kronor medan teckningsoptionerna är vederlagsfria och ger rätt att teckna aktier med 30 procent rabatt mot volymviktad aktiekurs i mars 2019, dock lägst 15 kronor och högst 29 kronor.

Avstämningsdag:               13 februari 2018

Teckningsperiod:                15 februari – 1 mars 2018

Handel i teckningsrätter:    15 – 27 februari 2018

Sista dag för handel inklusive rätt att teckna units är den 9:e februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt att teckna units är den 12:e februari 2018. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på bolagets, emissionsinstitutets samt Redeye AB:s respektive hemsidor;
www.sprintbioscience.se, www.hagberganeborn.se respektive www.redeye.se.

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-408 933 56.

Rådgivare:
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14:e februari 2018.

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. I projektportföljen finns även ett program mot typ 2-diabetes. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar