STÄMMOKOMMUNIKÉ – SPRINT BIOSCIENCE AB (PUBL)

Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att genomföra en nyemission av högst 2 524 945 aktier och högst 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen ska genomföras i form av utgivande av s.k. Units.

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att aktieägarna i Bolaget har företrädesrätt att teckna Units enligt följande. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 13 februari 2018 erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1.

Teckningsperioden löper från och med den 15 februari 2018 till och med den 1 mars 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen i Bolaget. Teckningskursen per Unit är 15 kronor, motsvarande en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Tre (3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som ska motsvara 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 14 januari 2019 till och med den 25 januari 2019, dock lägst 15 kronor och högst 29 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kan äga rum under perioden från och med den 28 januari 2019 till och med den 8 februari 2019.

Aktiekapitalet kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att öka med 252 494,50 kronor till 1 009 978,10 kronor och antalet aktier kommer att öka med 2 524 945 aktier till 10 099 781 aktier. Förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 168 329,60 kronor och antalet aktier med 1 683 296.

För ytterligare information om Företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden som offentliggjordes den 19 januari 2018.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.

Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på Bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.

Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6:e februari 2018, klockan 14:00 CET.

Om oss

Sprint Bioscience är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedelskandidater inom cancer- och diabetesområdet. I egen regi verkar vi i den prekliniska delen av utvecklingsprocessen. Sprint Biosciences grundläggande uppfattning är att läkemedelsforskning kan göras betydligt effektivare genom att högt kvalificerade specialister kombineras i väl trimmade organisationer. Vi sätter ihop små grupper av erfarna människor med precis rätt kompetens. De arbetar nära tillsammans i en stimulerande, fokuserad miljö.Med vår mycket effektiva teknologiplattform kan vi snabbt identifiera molekyler med egenskaper som är lämpliga för läkemedelsutveckling. Dessa molekyler ger en god grund för att utveckla vår projektportfölj. I en iterativ process som inkluderar proteinvetenskap, fragment-screening, läkemedelskemi, röntgenkristallografi, biokemiska och cellulära testmodeller, kan Sprint Bioscience omvandla dessa molekyler till högkvalitativa läkemedelskandidater.Vår affärsstrategi innebär utlicensiering eller samarbete på ett tidigt stadium av läkemedelsutvecklingen för att säkerställa att projekt utvecklas med fokus på aktuella och relevanta marknadsbehov hos våra kunder.

Prenumerera

Dokument & länkar