Genomförande av Sundsvall Logistikpark

- Det här är ett viktigt ställningstagande och en satsning på Sundsvall Logistikpark kommer att betyda mycket för våra företags tillväxtmöjligheter i framtiden. Bra infrastruktur är oerhört viktigt och har alltid lönat sig i längden, säger Bertil Kjellberg, ordförande Sundsvall Logistikpark AB.

Förslaget innebär att Sundsvall Logistikpark byggs ut i etapper, det vill säga hela området som detaljplanen medger byggs inte ut på en gång. Logistikparken får ändå de funktioner som krävs för att Sundsvall ska få tillgång till en ny containerhamn, en fullängdskombiterminal och ytor för logistikverksamhet. Containerhamnen får en 150 meter lång kaj och etableringsytan blir fyra hektar stor. Kombiterminalen kommer att kunna ta emot hela godståg, vilket är en klar förbättring jämfört med dagens terminal.

Den totala kostnaden för denna första etapp är cirka 830 miljoner kronor. (Kommunens del cirka 420 miljoner, SCA:s del cirka 410 miljoner)

Kombiterminalen och logistikytorna

Förslaget innebär att Sundsvalls kommun, via det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB ska äga och bygga kombiterminalen och logistikytorna.  Investeringen finansieras genom att kommunen säljer marken till Sundsvall Logistikpark AB och kapitaliserar bolaget med cirka 320 miljoner kronor. Bolaget lånar resterade 100 miljoner kronor för att klara kommunens del av investeringen på totalt 420 miljoner kronor. När anläggningen är byggd överlåts driften av kombiterminalen och eventuellt logistikytorna till extern part.

Containerhamnen:

Sundsvalls kommun föreslås apportera in mark till Sundsvalls Hamn AB som ombildas med SCA Transforest.  SCA investerar cirka 300 miljoner kronor i containerhamnen och kommer därmed att driva hamnverksamheten. Ett nytt aktieägaravtal skrivs.

Förutom investeringen i containerhamnen planerar SCA att bygga järnväg från hamnen till Ortviken.

En satsning på tillväxt och miljö

Logistikparken öppnar upp för helt nya transportlösningar för regionens företag. När det blir effektivare att köra långa godståg till Sundsvall och det finns plats för att hantera (sortera, paketera, lasta) stora mängder gods, finns det nya möjligheter att utveckla kombitrafiken i Sundsvall. Idag körs bara cirka 5 procent, av den totala potentiella kombivolymen i Sundsvallsregionen, med kombi (längsta sträckan på järnväg och kortaste sträckan på lastbil). Det mesta av godstransporterna går på lastbil idag.

När dessa anläggningar är byggda betyder det att den befintliga kombiterminalen i centrala Sundsvall kan flyttas till förmån för resecentrum och utveckling av en ny stadsdel, Södra kajen. Det innebär också att det mesta av det farliga godset inte behöver hanteras i centrala Sundsvall.

För skogsindustrin, som är en av vår regions största bransch, är effektiva transporter för både råvaror och färdiga produkter oerhört viktigt eftersom kunderna finns på en global marknad. Järnväg direkt in till fabrikerna och en containerhamn innebär en stor kostnadseffektivitet för SCA:s transporter vilket är viktigt för fortsatta expansionsmöjligheter.

Industrierna och varuägarna i regionen får möjlighet att köpa mer hållbara transporter. När tre transportslag knyts samman finns en helt annan flexibilitet i valet av transportlösning. Det kommer att ge företagen ökad konkurrenskraft och tillförlitlighet gentemot kunder och leverantörer på den allt mer globala marknaden. Du kan välja den transportlösning eller kombination av transportslag som är mest fördelaktigt för stunden.

Nästa steg

Styrelsen för det kommunala bolaget är den första instans som ärendet ska passera, innan det kan tas upp i kommunfullmäktige den 17 juni 2013.

Kontakt:

Bertil Kjellberg, ordförande Sundsvall Logistikpark AB
070-682 33 80

Åke Jonsson, vd Sundsvall Logistikpark AB
060-19 25 99, 073-271 02 32


Taggar:

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.