Gymnasielever leder byggskola för fjärdeklassare och pensionärer i samarbete med Mitthem och NCC

Eleverna i årskurs 4 på Bosvedjeskolan och ett antal pensionärer från trygghetsboendet Skepparen får i dagarna vara med om något spännande! De ska bygga lådbilar med hjälp av elever och lärare från Bygg- och anläggningsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium.
 – Vi gör detta för att skapa en bättre framtid. Det här är ett fantastiskt sätt att skapa förståelse för olika åldrar, säger Kate Almroth, koordinator Mitthem, som deltar i Värdeskapandearbetet tillsammans med NCC. Arbetet kommer att avslutas med ett lådbilsrally vid invigningen av trygghetsboendet.

Vi välkomna media till byggdagarna den 10 oktober och den 11 oktober kl. 9.00 - 15.00 i Sundsvalls gymnasium Västermalms lokaler.


Bilder från förra veckans kick-off då grupperna delade in. 

Byggskolan är en fortsättning av ett Värdeskapandearbete som pågick under förra läsåret med barn från Polstjärnans förskola, elever från Lucksta skola och Bosvedjeskolan. Då var syftet att skapa värde för hyresgästerna på trygghetsboendet Skepparen utifrån elevernas egna kunskaper och intressen. 

– Nu har vi lyft det till ytterligare en nivå där vi knyter ihop gymnasieskolans och grundskolans verksamheter i samverkan med omvärlden. För en del kanske det här uppfattas som ett jippo och något vid sidan av den riktiga undervisningen. Så är det inte alls. När eleverna jobbar på detta sätt så får de bättre förutsättningar att utveckla de kunskaper och förmågor som beskrivs i såväl gymnasiets som grundskolans läroplaner. Att få använda sina kunskaper i undervisningen på ett sätt så att det kommer till nytta för andra bidrar till ökad lust och motivation för lärandet. Vilket i sin tur leder till fördjupad kunskap/förståelse och därmed högre måluppfyllelse, beskriver Malin Heimer Nilsson, projektledare Värdeskapande lärande.                      

Barnens byggskola vill väcka barns intresse för byggbranschen
Denna gång innebär samarbetet ”Barnens byggskola” – ett projekt där initiativtagaren är byggföretaget NCC. Ett arbete som har pågått sedan 2003 runt i landet.

– Med Barnens Byggskola vill vi väcka barnens intresse för byggbranschen. Vi behöver fler snickare, ingenjörer och konstruktörer. Vi vill även öka integrationen i branschen och vara förebilder, beskriver Jaqueline Ewertzh byggarbetsledare som kommer att finnas på plats under byggdagarna för handledning tillsammans med två snickare.

Trygghetsboendet invigs med lådbilsrally
Totalt är 11 grupper på plats under byggdagarna där varje grupp bygger en lådbil tillsammans.  Grupperna består av tre elever i årskurs fyra från Bosvedjeskolan, en elev från Sundsvalls gymnasium Västermalms bygg- och anläggningsprogram samt en hyresgäst, pensionär från Skepparen. Alla deltagare förses med material, skyddskläder och utrustning från NCC och Mitthem.

Byggskolan avslutas med ett spännande lådbilsrally under den officiella invigningen av trygghetsboendet den 18 oktober.

Information om byggdagarna
Dag: 10 och 11 oktober
Tid: kl. 9.00-15.00
Plats: Bygg- och anläggningsprogrammets lokaler Västermalm (bredvid Big Boy).

Kontakt:
Malin Heimer Nilsson, projektledare Värdeskapande lärande, Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 073-275 16 74

Kate Almroth, koordinator Mitthem, 070 -665 0968

Jaqueline Ewertzh, arbetsledare NCC, 072-542 1685

Om Värdeskapande lärande
Utbildningssatsningen Värdeskapande lärande påbörjades under 2014 med syftet att öka måluppfyllelsen i Sundsvalls skolor. Skolverket ser positivt på satsningen och har beviljat medel för att utbilda processledare som finns som stöd i arbetet ute i verksamheterna.

Över 300 skolledare, pedagoger, elever samt chefer och medarbetare i andra verksamheter inom kommunkoncernen har hittills deltagit i utbildningssatsningen. Värdeskapande lärande handlar om att låta människor lära sig tillsammans genom att använda sina kunskaper och färdigheter för att skapa något av värde för någon annan än sig själv. Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt!

Satsningen är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola. Ett flertal arbeten har genomförts inom Barn och utbildning samt i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Bland annat Mitthem (Trygghetsboendet Skepparen), Drakfastigheter, FAVI, Miljökontoret, Koncernstaben och Kultur- och fritidsförvaltningen.
Läs mer : http://www.vardeskapande.se/

Tidigare Värdeskapandearbeten
Bredsands skola och energijägarna tillsammans med Drakfastigheter
Sundsvalls första ungdomsfullmäktige
Sjätteklassare och gymnasieelever skapar musik tillsammans
Elever skapar värde för pensionärer

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att få använda sina kunskaper i undervisningen på ett sätt så att det kommer till nytta för andra bidrar till ökad lust och motivation för lärandet. Vilket i sin tur leder till fördjupad kunskap och därmed högre måluppfyllelse!
Malin Heimer NIlsson, projektledare Värdeskapande lärande