Kulturpolitiska strategin nu ute på remiss

Sundsvalls kommun presenterar nu sitt förslag på ny kulturpolitisk strategi baserad på ett grundligt kartläggningsarbete och ett stort antal dialogmöten med såväl kulturutövare som kulturintresserade.

 – Kulturfrågorna har sedan länge varit viktiga för Sundsvalls kommun. Nu vill vi möta utmaningarna och öka kvalitén genom att förbättra tillgängligheten, stärka samarbeten och ytterligare marknadsföra Sundsvall som kulturstad, säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Ett välutvecklat kultur- och fritidsutbud skapar livskvalité och trivsel. Det är också en förutsättning för att locka fler människor och företag att flytta till, och etablera sig i Sundsvall. Kulturturismen är också enligt forskningen en starkt växande sektor som står sig bra i ekonomisk nedgång vilket gynnar intäkter inom transport, shopping, hotell och restaurang.

 – I förslaget till ny kulturpolitisk strategi pekar vi på ett antal faktorer som bidrar till att människor har olika förutsättningar att ta del av, och vara kulturaktiva. Samtidigt ser vi att intresset för att vara med och påverka ökar, främst bland unga, säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

  – Nu behöver vi bättre strukturer för att samverka, synliggöra och marknadsföra det utbud vi har och ta vara på det engagemang som finns. Ett fokus på inkludering och jämlikhet är här viktiga delar för att skapa öppna och välkomnande arenor och ge liv och rörelse åt både staden och landsbygden, säger Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör i Sundsvalls kommun.
 

Bred dialog
Bakom den nya strategin ligger ett gediget arbete under 2015-2016. I december 2015 genomfördes en kulturvaneundersökning där sundsvallsbor fick svara på frågor om sina kulturvanor.
  – För att ytterligare fördjupa dialogen hölls också öppna möten för allmänheten där diskussionerna kretsade kring Sundsvall som kulturstad. En dialog har också förts med fria kulturskapare, studieförbund, unga, studenter och kulturaktörer. Kultur- och fritidsnämndens politiker har även de varit delaktiga genom workshops och seminarier, säger Anna Molin, projektledare och kultursekreterare.
– Dessutom fick kommunens demokratisommarjobbare i uppdrag att fånga in fler invånares tankar om Sundsvalls framtida kulturliv för att bredda våra kunskaper, berättar Evelina Wesslén, utredare på Sundsvalls kommun.

Vision, mål och prioriterade områden
Under utredningen har utmaningarna kartlagts och en vision tagits fram. Därtill har utredarna föreslagit ett antal mål och prioriterade områden och det är detta sammantaget som nu går ut på remiss till berörda parter.
 – Våra prioriterade områden handlar om att öka delaktigheten i kulturlivet, att skapa fler kreativa mötesplatser och att säkerställa att kultur är en naturlig del bland barn och unga. Kommunen har också som mål att fördubbla besöksnäringen fram till 2021 och då behöver kulturmiljöerna utvecklas och bättre marknadsföras, säger Anna Molin, projektledare och kultursekreterare.
 

Nu ute på remiss
Synpunkter på den kulturpolitiska strategin kan skickas in fram till och med den 15 mars 2017. Därefter tar kommunfullmäktige ett beslut.
– Idén är att den slutgiltiga strategin kommer att bäras av förvaltningar, nämnder och bolag inom kommunen men också fungera som inspiration till föreningar, kulturaktörer, studieförbund, företag och sundsvallsbor, säger Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande.


För mer information
Vänligen kontakta Anna Molin, projektledare och kultursekreterare på telefon: 070-185 76 99 eller Åsa Ulander, kultur- och fritidsnämndens ordförande, på telefon: 070-1899920.

Ladda ner förslaget från Sundsvalls kommuns hemsida:
 http://sundsvall.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter/30275-2/


Fakta
Begreppet kultur används för att beskriva människans skapande och kreativitet genom litteratur, musik, film, scenkonst, bildkonst och form, foto och hantverk. I kulturbegreppet ryms även biblioteksverksamhet, kulturarv, folkbildning, design och arkitektur. I ett bredare perspektiv handlar kultur dessutom om mänskliga möten, relationer och kreativitet. Om minnen och upplevelser och om platser betydelse.


Den nya kulturpolitiska strategin vilar på de nationella kulturpolitiska målen, FNs konventioner om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Kulturplan för Västernorrland 2015-2018, Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, Strategi Sundsvalls besöksnäring och förslag till Sundsvalls kommuns biblioteksplan samt Rikare - En hållbar tillväxtstrategi till år 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia