Positiv utveckling av ekonomin i Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har en stark ekonomisk utveckling och 2016 års redovisning visar ett resultat på 131 miljoner kronor vilket är98 miljoner kronor bättre än 2015, och 12 miljoner kronor bättre än budget. Socialnämnden har förbättrat sitt resultat så pass mycket att vi idag kan prata om ett trendbrott.

- Det här visar att våra politiska insatser ger effekt och att det går att vända en negativ utveckling. Vi ser att socialnämndens underskott minskar rejält, att fler väljer att bosätta sig i Sundsvall och att arbetslösheten minskar. Det är några av de saker som bidrar till att vi nu vänder utvecklingen i Sundsvall. Det ligger hårt arbete bakom vändningen och jag vill rikta ett speciellt tack till all personal som bidragit till den positiva utvecklingen. Nu fortsätter vi att förbättra vår verksamhet, säger Peder Björk

Den verksamhet som har förbättrats mest är socialnämndens som har minskat sitt underskott med 59 mnkr. 2015 var förlusten 214 mnkr och för 2016, 155 mnkr. Barn och utbildningsnämnden brottas med att vända sina siffror och deras resultat visar på en försämring med 52 mnkr mot tidigare år.

Sundsvalls kommun mäts genom fem olika finansiella nyckeltal där fyra av dessa kommer att uppnås. Det nyckeltal som inte kommer att uppnås är investeringars egenfinansiering vilket beror på den höga investeringstakten som råder i Sundsvall.

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav

Resultatet innebär att kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav för 2016. För att kunna möta det utökade behoven inom vård, skola och omsorg samt för att kunna finansiera beslutade investeringsplaner krävs det dock en fortsatt positiv ekonomisk.

Kontaktperson:

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-190 12 91

Örjan Folkesson, ekonomidirektör, tfn: 070-693 44 83

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Citat

- Det här visar att våra politiska insatser ger effekt och att det går att vända en negativ utveckling. Vi ser att socialnämndens underskott minskar rejält, att fler väljer att bosätta sig i Sundsvall och att arbetslösheten minskar. Det är några av de saker som bidrar till att vi nu vänder utvecklingen i Sundsvall. Det ligger hårt arbete bakom vändningen och jag vill rikta ett speciellt tack till all personal som bidragit till den positiva utvecklingen. Nu fortsätter vi att förbättra vår verksamhet.
Peder Björk