Sundvalls kommun får plusresultat på 147 miljoner kronor

Sundsvalls kommuns totala resultat för 2017 är nu fastställt och uppgår till ett överskott på 147,4 miljoner kronor. Det blev sammantaget ett bättre ekonomiskt utfall än 2016 då överskottet slutade på 130,8 miljoner kronor.

Jämfört med det planerade överskottet för 2017 på 164,1miljoner kronor är resultatet något lägre, men då ingår 2017 en jämförelsestörande engångspost på 19,6 miljoner kronor. Det avser kostnader i samband med flytt av ledningsnät på Norra kajen. Bortsett från det blev resultatet något bättre än budgeterat.

- Det positiva ekonomiska resultat som uppnås är glädjande särskilt mot bakgrund av de omfattande politiska satsningar som gjorts under 2017 och 2018. Vidare är en god ekonomisk utveckling viktig för att finansiera kommande investeringar säger Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens verksamheter visar totalt ett underskott på 22,4 miljoner kronor. Skillnaderna är stora mellan olika nämnder. Största negativa avvikelserna har socialnämnden, -150,3 miljoner kronor, och barn och utbildningsnämnden, -20,9 miljoner kronor. Underskotten är dock i båda fallen lägre än föregående år. Störst överskott har kommunstyrelsen, 152,2 miljoner kronor. Se även tabell.

Verksamheternas nettokostnad

Investeringarnas fördelning i resultatet

De totala investeringarna för 2017 uppgår till 632,9 miljoner kronor. Sammantaget är det 58,8 miljoner kronor mer än 2016. Investeringarna har under 2017 finansierats med 67 procent egna medel.Investeringarnas fördelning i resultatet

Investeringarna har främst gjorts i verksamhetsfastigheter, totalt 480,7 miljoner kronor. Här kan nämnas de stora satsningarna i Socialtjänstens fastigheter som det färdigställda äldreboendet vid Norra Kajen, liksom de pågående byggena av äldreboenden vid Granlunda och Heffnersgården. Andra större pågående fastighetsprojekt är utbyggnaderna av Vibackeskolan och Skönsmons skola samt det nya Sporthallsbadet. En annan stor del av investeringarna är satsningar på infrastruktur och grönområden, totalt 128,0 miljoner kronor. Här  ingår bland annat satsningar på vägnätet, nya och förbättrade gång- och cykelvägar, parksatsningar och belysning i landsbygd. 

Kontaktpersoner:
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun, tfn: 070-190 12 91
Örjan Folkesson, ekonomidirektör, koncernstaben, Sundsvalls kommun, tfn: 070-693 44 83

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media