Tillitsdelegationen vill veta mer om Skönsmomodellen i Sundsvall

Onsdagen den 8 november besöker regeringens Tillitsdelegation Sundsvalls kommun. Detta efter en begäran att få fördjupade kunskaper om den metod, känd som Skönsmomodellen, som inom socialtjänstens hemtjänst lett till flera positiva effekter.

Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning – Tillitsdelegationen – som ska bedriva försöksverksamheter och så småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna.

- Vi ska besöka Sundsvall för att ha en dialog med berörda verksamheter längs hela styrkedjan från staten ut till mötet med medborgaren. Det är en central del av vårt uppdrag, säger Laura Hartman ordförande i Tillitsdelegationen.

Metoden som inledningsvis användes inom Skönsmons hemtjänstområde, byggde på att grundligt ta reda på vad som var viktigt för brukarna och sedan se hur det stämde med hur hemtjänsten utfördes. Arbetet och analyserna som uteslutande utfördes av medarbetarna själva, omfattade även en granskning av huruvida systemet i organisationen gav förutsättningar eller satte gränser för hur arbetet utfördes. Utifrån detta förarbete skapade medarbetarna ett nytt sätt att arbeta som snabbt gav många positiva effekter för såväl brukare som medarbetare.

Socialtjänsten har nu gått vidare med att utveckla Skönsmomodellen inom hemtjänsten, nu med alla professioner i systemet involverade. Ett inledande arbete pågår i Njurunda hemtjänstområde.  Dessutom har nästa steg inletts - att använda samma metod inom äldreboende. Äldreboendet Granbacken är först ut och befinner sig nu i den inledande fasen.

- Det är glädjande att tillitsdelegationen väljer att besöka Sundsvall för att hitta goda exempel att sprida vidare i landet. Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb varje dag och när vi har tilltro till dem får vi en god vård och omsorg för de vi finns till för. Skönsmomodellen som innebär att brukarna får styra mer över sin tid samtidigt som personalen upplever minskad stress är ett sådant exempel där allt fler kommuner börjar ta efter Sundsvalls arbetsmetoder, säger Malin Larsson, ordförande i socialnämnden.

En stor del av Tillitsdelegationens arbete är att lyfta fram goda exempel och skapa förutsättningar så att välfärdens medarbetare så som lärare, socialsekreterare och läkare kan fokusera på kärnuppdraget.

- Minskad administration och att ta bort onödiga krav är viktigt för att kunna tillvarata medarbetares fulla kompetens och förmåga tas tillvara fullt ut. Jag hoppas att besöket i Sundsvall ska ge viktiga synpunkter för vårt fortsatta arbete, säger Laura Hartman.

Media hälsas välkomna att delta vid Tillitsdelegationens besök:

  • Kl 10.00-12.30 ca, Sundsvalls kommunhuse, rum 104

  • Kl 13.00-14.00 Njurunda hemtjänst, Centrumgatan 2, Kvissleby

Kontaktpersoner:

  • Åsa Swan - metodutvecklare sundsvalls socialtjänst, telefon 070-647 09 94
  • Malin Larsson - socialnämndens ordförande, telefon 070-234 45 45
  • Laura Hartman - Tillitsdelegationens ordförande, telefon 073-093 48 11
  • Anna Lexelius - huvudsekreterare Tillitsdelegationen, 070-336 62 74
     

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Media

Media