Skolresultat avgörande för fortsatt hög sysselsättningsgrad och förbättrad integration bland utrikes födda

Sysselsättningsökningen bland utrikesfödda har varit stor den senaste mandatperioden, av 510 000 fler sysselsatta sedan 2008 är 70 procent utrikes födda. Men utrikesfödda med låg utbildning hamnar i utanförskap, denna grupp utgör 1/3 av arbetslösheten.  Bättre skolresultat är nyckeln till fortsatt hög sysselsättning bland utrikes födda och förbättrad integration, det visar en ny analys från Swedbank.

Integrationen på arbetsmarknaden är god för breda grupper utrikes födda. 70 procent av ökningen i sysselsättningen de senaste tio åren består av utrikes födda. Sysselsättningsgraden har dessutom ökat de senaste tio åren och arbetskraftdeltagandet är lika högt för utrikes födda som för inrikes födda. Samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda fortfarande hög på 15 procent, medan motsvarande siffra för inrikes födda är 3,6 procent. Utmaningarna är koncentrerade till de utrikes födda med låg utbildning.

-Sjunkande skolresultat för första och andra generationens utrikes födda är den absolut mest allvarliga tendens vi ser i statistiken. Omfattande reformer för att motverka den utvecklingen bör därför vara högsta prioritet för att långsiktigt motverka utanförskap, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Migration och integration avgörande för Sveriges behov av arbetskraft
Över 30 procent av utrikes födda elever är inte behöriga till gymnasiet, för utrikes födda pojkar är siffran 36 procent. Migrationen och en lyckad integration är en central fråga för hela Sveriges behov av arbetskraft på lång sikt. En framgångsrik migration kan minska framtida problem med en åldrande befolkning och skapa bättre offentliga finanser. En misslyckad dito kommer istället att göra utmaningarna större, då stora pensionsavgångar kan leda till arbetskraftsbrist inom breda sektorer.

-Förbättrade skolresultat är avgörande om vi ska säkerställa kompetensförsörjningen. Det är också viktigt att minska skillnaderna mellan olika elevgrupper för att slå vakt om den sociala sammanhållningen i samhället, säger Anna Breman.

Läs hela analysen här: https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@lci/documents/presentation/cid_2674640.pdf

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tel +46(0)70 314 95 87
Josefine Uppling, presschef Swedbank, tel +46(0)76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sjunkande skolresultat för första och andra generationens utrikes födda är den absolut mest allvarliga tendens vi ser i statistiken. Omfattande reformer för att motverka den utvecklingen bör därför vara högsta prioritet för att långsiktigt motverka utanförskap.
Anna Breman, chefekonom Swedbank