Swedbank Economic Outlook: Norrskenet består i ett annars disigt Europa

Återhämtningen i den globala ekonomin förväntas ta ny fart efter den svaga avslutningen på förra året. Tillväxtimpulserna kommer framför allt från Kina och USA, medan Europa hålls tillbaka av den svaga utvecklingen i de södra delarna. Vårt huvudscenario, som vi bedömer har en sannolikhet på 65 %, innebär en global tillväxt på drygt 3 % under 2013 som ökar till 3,7 % under 2014. De största negativa riskerna finns i Euroområdet, där såväl den politiska som den ekonomiska utvecklingen skapar osäkerhet kring hur uthållig den nuvarande situationen är.

-       Med Cypern som det senaste exemplet präglas den politiska hanteringen av missgrepp, när det gäller skuldkrisen i södra Europa,, säger Cecilia Skingsley, Swedbanks chefsekonom. Globala beslutsfattare spelar en stor roll för företags och hushålls framtidstro, och behöver därför bli tydligare och mer konsekventa.

Tillväxten i svensk ekonomi dämpades under fjolårets sista hälft, men tack vare hushållens konsumtion och företagens export förblev tillväxten positiv. Inledningen av innevarande år är fortsatt relativt svagt, men vi förutser att aktiviteten tar fart och att tillväxten blir 1,6 % i år och 2,7 % nästa år.

-       Vi bedömer att hushållen tar över som tillväxtmotor i svensk ekonomi. Sparandet ligger förhållandevis högt, vilket tillsammans med ett uppdämt konsumtionsbehov, ger ett utrymme för en ökad inhemsk efterfrågan, säger Magnus Alvesson, Swedbanks prognoschef. Även den ekonomiska politiken kommer att ge stöd, med en fortsatt låg styrränta och finanspolitiska stimulanser.

Arbetsmarknaden har utvecklats överraskande starkt, men betydande utmaningar kvarstår. Trots att vi förutser en positiv sysselsättningsutveckling de kommande två åren, kommer arbetslösheten att fortsätta stiga, och nå en genomsnittlig nivå på 8,3 % under 2013.

-       Arbetslösheten är till viss del en effekt av den strukturomvandling som svensk ekonomi genomgår, säger Knut Hallberg, senior makroanalytiker på Swedbank. Trots höga sysselsättningssiffror i svensk ekonomi, måste regeringen stärka insatserna för att underlätta den omvandling som pressar arbetsmarknaden.

Tillväxtutsikterna i de baltiska ekonomierna växlar ned, men förblir positiva; mellan 3-4½ % under 2013 och mellan 4-5 % under 2014. Inträdet i EMU kommer allt närmare för Lettland (vid ingången till 2014), medan det dröjer ytterligare för Litauen.

För ytterligare information: Cecilia Skinglsey, chefekonom, tfn 08-5859 3549 
                                       Magnus Alvesson, prognoschef, tfn 08-58 59 3341 
                                       Knut Hallberg, senior makroanalytiker, tfn 08-700 93 17

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se