Swedbanks bokslutskommuniké 2017

Swedbanks vd och koncernchef Birgitte Bonnesen kommenterar: ”För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och öka kundvärdet har vi beslutat att höja investeringstakten och satsa mer resurser på digitalisering och automatisering av våra vardagstjänster.”

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2017

  • Ökade bolånevolymer lyfte räntenettot
  • Provisionsnettot gynnat av positiv börsutveckling och PayEx
  • Valutaeffekter och låg aktivitet inom ränte- och valutahandeln tyngde nettoresultat finansiella poster
  • Omstruktureringsreserv ökade kostnaderna
  • God kreditkvalitet
  • Stärkt kapitalisering
  • Utdelning per aktie föreslås till 13,00 kr (13,20)

1)Intäkt från försäljning av Hemnet av engångskaraktär på 680 mkr under första kvartalet 2017.
2) Intäkt från Visa av engångskaraktär på 2 115 mkr under första halvåret 2016, varav Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 457 mkr och Övriga intäkter 1 658 mkr.
3)Övriga intäkter i tabellen ovan inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags resultat och Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.

 

För mer information:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, telefon +46 (0)72 740 63 38
Josefine Uppling, Presschef, telefon + 46 (0)76 114 54 21

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2018, kl 7.00.Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och öka kundvärdet har vi beslutat att höja investeringstakten och satsa mer resurser på digitalisering och automatisering av våra vardagstjänster.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank