Swedbanks hållbarhetsindikatorer: Jämställdhet främjar tillväxt och lönsamt företagande

För att få en hållbar ekonomisk utveckling är ökad jämställdhet en förutsättning. Sverige ligger i framkant på jämställdhetsområdet men det finns även här potential som förbisetts. En ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor generellt, och utrikes födda kvinnor mer specifikt, skulle kunna höja svensk sysselsättning och gynna ekonomin. Det framgår av Swedbanks Makrofokus: Jämställdhet främjar tillväxt och lönsamt företagande.

Den senaste tidens #metoo-upprop har ställt jämställdhetsfrågor i fokus. I internationell jämförelse rankas Sverige högt på jämställdhetsområdet men den underliggande bilden är inte lika ljus. Arbetstid, löner, utbildningsnivå samt innehavandet av chefsbefattningar och högre befattningar skiljer sig mellan könen.

-För 2016 motsvarade kvinnornas genomsnittliga löner 95,5 procent av männens efter att olikheter i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktats. Räknas detta om till timmar så betyder det att kvinnor arbetar gratis från kl.16:38 om vi antar en åtta timmars arbetsdag, säger Cathrine Danin, ekonom på Swedbank. En löneutjämning mellan könen skulle kunna bidra till högre inflationstryck, men å andra sidan kan en löneutjämning samtidigt öka arbetskraftsutbudet vilket kan få motsatt effekt på inflationen, fortsätter hon.

Ökad jämställdhet skulle bidra till att en outnyttjad potential tas till vara
Studier är eniga om att hög jämställdhet stödjer ekonomisk tillväxt och bidrar till ett inkluderande samhälle. Swedbanks makroekonomer har noterat att det finns en betydande potential i gruppen utrikes födda kvinnor, som tenderar att ha en lägre sysselsättningsgrad än såväl inrikes födda kvinnor som män generellt. Skulle sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor öka till samma nivå som för inrikes födda kvinnor så skulle antalet sysselsatta kvinnor stiga med ca 96 000 personer. Därmed skulle den totala sysselsättningen för åldern 15-74 år kunna öka med ca 2 procent. Även om detta inte rakt av kan översättas till BNP så kan det ge en fingervisning om hur mycket BNP kan öka vid högre jämställdhet och bättre integration.

Företag kan gynnas av ökad jämställdhet
Jämställdhet är en viktig del i en hållbar samhällsutveckling och kan ses som en affärsmöjlighet genom sitt bidrag till varumärkesbyggande, företags konkurrenskraft, lönsamhet och samtidigt innebära lägre risk. Flera studier visar att företag med kvinnor på seniora positioner presterar bättre än de utan och att företag med en högre andel kvinnor generellt uppvisar högre vinster än övriga bolag.

-Som en del av arbetet med att nå en hållbar utveckling kompletterar vi Swedbanks hållbarhetsindikatorer med en fördjupad analys om jämställdhet. Företag som aktivt arbetar för och främjar ökad jämställdhet väntas premieras. Dagens investerare anser i ökad grad att samhällsengagemang är en merit och en ny marknad för finansiella instrument, som exempelvis sociala obligationer, är under framväxt, säger Cathrine Danin.

Läs hela rapporten på www.swedbank.se/insikt

För ytterligare information:
Cathrine Danin, ekonom, Swedbank, tel +46 700 92 97
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 761 14 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

För 2016 motsvarade kvinnornas genomsnittliga löner 95,5 procent av männens efter att olikheter i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktats. Räknas detta om till timmar så betyder det att kvinnor arbetar gratis från kl.16:38 om vi antar en åtta timmars arbetsdag.
Cathrine Danin, ekonom Swedbank