Notice of AGM - Ayima Group AB

Report this content

The shareholders of Ayima Group AB (publ), corporate identity number 559095-9291, (“the Company”) are hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday, 13th May, 2021 at 11am at the premises of New Equity Venture International AB at Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Shareholders wishing to attend the Annual General Meeting shall be entered in the register kept by Euroclear Sweden AB by 5th May 2021. Representatives and legal counsel are asked to warrant original registration certificates and other authorisation documents to the Company in good time prior to the Annual General Meeting. In order to attend the meeting, all shareholders with shares registered in the nominee must request that they be temporarily entered into the shareholders’ register of Euroclear Sweden AB in their own name. Such registration must be completed by 5th May 2021, which means that the shareholder must notify the trustee in advance of this date. Due to travel bans issued because of the Covid-19 outbreak, it is anticipated that executive directors will attend our AGM via remote connection.  The Company, therefore, reserves the right to amend the physical arrangements of the AGM to comply with health and safety requirements. Any amendment to the arrangements for the AGM will be communicated via press release and on the company's website www.ayimagroup.comProposed Agenda:

 1. Opening of the Annual General Meeting and election of Chairman of the Meeting
 2. Preparation and approval of voting list
 3. Choice of one or two adjudicators
 4. Determination that the Meeting has been duly convened
 5. Approval of Agenda for the meeting
 6. Presentation of the Annual Report and Auditor’s Report, as well as, where applicable, the consolidated accounts and the Group Audit Report
 7. Decide upon:
  1. Adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, consolidated income statement and consolidated balance sheet
  2. Allocation of the Company’s income according to the established balance sheet
  3. Discharge from liability for the Board members and CEO
 8. Approval of the number of Board members and, if applicable, Deputy Directors
 9. Determination of remuneration of the Board of Directors
 10. Election of Board members and auditor
 11. Proposal on authorisation of the Board of directors to resolve on new issues of shares
 12. Conclusion of the Annual General Meeting
Motions:

Item 7b: Allocation of the Company’s income according to the established balance sheet.The Board proposes that the result for the year shall be balanced on a new account and that no dividend shall be paid.Item 8: Approval of the number of Board members and, if applicable, Deputy Directors.The majority owners propose that the Board shall consist of five members without deputies.Item 9: Determination of remuneration of the Board of Directors and auditor.The majority owners propose that fees to the Board be paid at a half price base amount per year to a member who is not employed by the Company. The auditor shall receive compensation on an approved account.Item 10: Election of Board members and auditor.The proposition of the Board members are not yet set. Once decided it will be published in a press release.The main owners propose re-election of BDO Sweden as auditor with Niklas Nordström as Chief Accountant.Item 11: Motion concerning approval to issue shares.The Board proposes that the AGM authorises the Board of directors to decide, on one or more occasions, with or without deviation from shareholders’ preferential rights, to effect a new issue of Series A and / or Series B shares. The authorisation shall include the right of the Board to decide on a new issue of as many shares as possible for the Company to offer without a change in the Company’s Articles of Association. The authorisation shall also include the right of the Board to decide on a new issue with a provision on cash, consideration, offsetting or other terms referred to in Chapter 13, Section 5, first paragraph, 6 of the Swedish Companies Act. The basis for the issue price when utilising the authorisation shall be the market value of the share. The reason for deviation from the shareholders' preferential rights is to enable the Board to carry out business acquisitions through a simplified process. DocumentsThe Company’s Annual Report and Auditor’s Report will be made available to shareholders of the Company no later than two weeks before the meeting, and will be sent to shareholders requesting it at  their provided postal address.Other informationAt the Meeting, shareholders have the right to information – should the board of directors consider that this can occur without significant damage to the Company – on circumstances that could impact on the evaluation of an item on the agenda and circumstances that could impact on the evaluation of the Company’s or a subsidiary’s financial situation.* * *Kallelse årsstämma Ayima Group AB (publ)Aktieägarna i Ayima Group AB (publ), org.nr 559095-9291, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 mai 2021 klockan 11.00 i New Equity Venture International ABs lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 mai 2021. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast den 5 mai 2021, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.På grund av reseförbud och lokala restriktioner för möten som utfärdats på grund av Covid-19 utbrott, är det planerat att styrelseledamöter kommer att delta i vår årsstämma via fjärranslutning. Företaget förbehåller sig därför rätten att ändra de fysiska arrangemangen på årsstämman för att uppfylla hälso- och säkerhetskraven. Eventuella ändringar av arrangemangen för årsstämman kommer att meddelas via pressmeddelande och på bolagets webbplats www.ayimagroup.comFörslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt revisor
 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
 12. Stämmans avslutande
Beslutsförslag:

Punkt 7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningenStyrelsen föreslår att årets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.Punkt 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanterHuvudägarna föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorHuvudägarna föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per år till ledamot som inte är anställd i bolaget. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.Punkt 10 Val av styrelse med eventuella suppleanter samt revisorFörslag till styrelsesammansättning är ännu inte bestämd. När sådan är bestämd kommer förslaget publiceras i ett pressmeddelande. Till revisor föreslås omval av BDO Sweden AB, med  Niklas Nordstrom som huvudansvarig. Punkt 11 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktierStyrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B. Bemyndigandet ska omfatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av så många aktier som det är möjligt för Bolaget att emittera utan att en ändring av Bolagets bolagsordning sker. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra företagsförvärv. HandlingarRedovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget senast två veckor innan stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.ÖvrigtAktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.
 

For further Information:
CEO/VD Michael Jacobson
+44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayimagroup.com

About Ayima

Originally founded in 2007, Ayima is a digital marketing agency with around 150 employees across its offices in London, New York, San Francisco,Stockholm and Vancouver. Ayima have created a number of market-leading software tools that are used in by clients and agencies around the world, including ‘Updatable’, ‘Redirect Path’, ‘Page Insights’, ‘Pulse’ and ‘Appotate’. 

Ayima is listed at Nasdaq First North Growth Market under the “Ayima B” ticker. Certified Adviser is:

Eminova Fondkommission AB

+46 (0)8 – 684 211 00,

info@eminova.se

Subscribe

Documents & Links