Notice of EGM/Extra Bolagsstämma - Ayima Group AB

Report this content

The shareholders of Ayima Group AB (publ), corporate identity number 559095-9291, (“the Company”) are hereby invited to an Extraordinary General Meeting on Friday, 3rd July, 2020 at 12.00 at the premises of New Equity Venture International AB at Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm. Shareholders wishing to attend the Extraordinary General Meeting shall be entered in the register kept by Euroclear Sweden AB by 27th June 2020. Representatives and legal counsel are asked to warrant original registration certificates and other authorisation documents to the Company in good time prior to the Extraordinary General Meeting. In order to attend the meeting, all shareholders with shares registered in the nominee must request that they be temporarily entered into the shareholders’ register of Euroclear Sweden AB in their own name. Such registration must be completed by 27th June 2020, which means that the shareholder must notify the trustee in advance of this date. Shareholders wishing to attend the meeting are requested to RSVP to press(at)ayima.com by 27th June 2020. When giving notice of attendance, please state name, date of birth or registration number, address, telephone number and number of assistants, if any.Due to travel bans and local restrictions on meetings issued because of the Covid-19 outbreak, it is anticipated that executive directors will attend our EGM via remote connection.  The Company, therefore, reserves the right to amend the physical arrangements of the EGM to comply with health and safety requirements. Any amendment to the arrangements for the EGM will be communicated via press release and on the company's website www.ayimagroup.comProposed Agenda:

 1. Opening of the Extraordinary General Meeting and election of Chairman of the Meeting
 2. Preparation and approval of voting list
 3. Choice of one or two adjudicators
 4. Determination that the Meeting has been duly convened
 5. Approval of Agenda for the meeting
 6. Proposal on authorisation for the Board of directors to resolve on new issues of shares
 7. Conclusion of the Extraordinary General Meeting
Motions:

Item 6: Motion concerning approval to issue shares.The Board proposes that the AGM authorises the Board of directors to decide, on one or more occasions, with or without deviation from shareholders’ preferential rights, to effect a new issue of Series A and / or Series B shares. The authorisation shall include the right of the Board to decide on a new issue of as many shares as possible for the Company to offer without a change in the Company’s Articles of Association. The authorisation shall also include the right of the Board to decide on a new issue with a provision on cash, consideration, offsetting or other terms referred to in Chapter 13, Section 5, first paragraph, 6 of the Swedish Companies Act. The basis for the issue price when utilising the authorisation shall be the market value of the share. The reason for deviation from the shareholders' preferential rights is to enable the Board to carry out business acquisitions through a simplified process. Other informationAt the Meeting, shareholders have the right to information – should the board of directors consider that this can occur without significant damage to the Company – on circumstances that could impact on the evaluation of an item on the agenda and circumstances that could impact on the evaluation of the Company’s or a subsidiary’s financial situation.* * *Kallelse extra bolagsstämma Ayima Group AB (publ)Aktieägarna i Ayima Group AB (publ), org.nr 559095-9291, (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 3 juli 2020 klockan 12.00 i New Equity Venture International ABs lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 juni 2020. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämma till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast den 27 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Aktieägare som önskar delta i mötet ombeds att anmäla deltagande till press(at)ayima.com senast den 27 juni 2020. Vid anmälan om deltagande, ange namn, födelsedatum eller registreringsnummer, adress, telefonnummer och eventuella assistenter.På grund av reseförbud och lokala restriktioner för möten som utfärdats på grund av Covid-19 utbrott, är det planerat att styrelseledamöter kommer att delta i vår extra bolagsstämma via fjärranslutning. Företaget förbehåller sig därför rätten att ändra de fysiska arrangemangen på extra bolagsstämma för att uppfylla hälso- och säkerhetskraven. Eventuella ändringar av arrangemangen för extra bolagsstämma kommer att meddelas via pressmeddelande och på bolagets webbplats www.ayimagroup.comFörslag till dagordning

 1. Extra bolagsstämma öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
 7. Stämmans avslutande
Beslutsförslag:

Punkt 6 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktierStyrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B. Bemyndigandet ska omfatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av så många aktier som det är möjligt för Bolaget att emittera utan att en ändring av Bolagets bolagsordning sker. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra företagsförvärv. ÖvrigtAktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.
 

For further Information:
CEO/VD Michael Jacobson
+44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayimagroup.com

About Ayima

Originally founded in 2007, Ayima is a digital marketing agency with around 150 employees across its offices in London, New York, San Francisco,Stockholm and Vancouver. Ayima have created a number of market-leading software tools that are used in by clients and agencies around the world, including ‘Updatable’, ‘Redirect Path’, ‘Page Insights’, ‘Pulse’ and ‘Appotate’. 

Ayima is listed at Nasdaq First North Growth Market under the “Ayima B” ticker. Certified Adviser is:

Eminova Fondkommission AB

+46 (0)8 – 684 211 00,

info@eminova.se

Subscribe

Documents & Links