• news.cision.com/
  • Carnegie/
  • Sponsor Capital julkistaa aikomuksensa tarjota Orthexin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Sponsor Capital julkistaa aikomuksensa tarjota Orthexin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Report this content

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Yhtiötiedote, 16. marraskuuta 2021

Sponsor Capital julkistaa aikomuksensa tarjota Orthexin osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Sponsor Fund IV Ky (”Sponsor Fund IV”), vastuunalaisen yhtiömiehensä Sponsor Partners Oy:n (joka on Sponsor Capital Oy:n määräysvallassa oleva yhtiö) kautta toimien, aikoo myydä alustavasti enintään 2 057 725 Orthex Oyj:n (”Orthex” tai ”Yhtiö”) osaketta (”Osakemyynti”). Sponsor Fund IV päättää myytävien osakkeiden lopullisen määrän sijoittajakysynnän perusteella. Ennen Osakemyyntiä Sponsor Fund IV omistaa 2 057 725 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 11,59 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista.

Osakemyynti toteutetaan niin sanotulla nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat voivat antaa tarjouksia myytävistä osakkeista. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja päättyy viimeistään 17. marraskuuta 2021 kello 9.00. Tarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Osakemyynnin tuloksesta tiedotetaan arviolta 17. marraskuuta 2021.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori toimii pääjärjestäjänä Osakemyynnissä.

Yhteystiedot

Sponsor Capital Oy
Juhani Kalliovaara, toimitusjohtaja
juhani.kalliovaara@sponsor.fi
+358 40 5880 100

Vastuunrajoitus

Carnegie toimii Osakeannissa ainoastaan Sponsor Fund IV:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Sponsor Fund IV:lle, eikä se anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eikä se sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Sponsor Fund IV ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Sponsor Fund IV ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esiteasetuksen 2 artiklassa määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa asetusta (EU) 2017/1129.

Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille ”kokeneille sijoittajille”, siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) nojalla, (a) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen (”Määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla; b) jotka ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean nettovarallisuustason omaavia tahoja; tai (c) muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”) . Tässä tiedotteessa mainitut sijoitukset tai sijoitustoiminta, johon tässä tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, ei tule toimia tässä tiedotteessa annettujen tietojen nojalla tai muutoin nojautua niihin.