Sponsor Fund IV Ky on myynyt Orthex Oyj:n osakkeensa

Report this content

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Yhtiötiedote, 16. marraskuuta 2021

Sponsor Fund IV Ky on myynyt Orthex Oyj:n osakkeensa

Sponsor Fund IV (”Sponsor Fund IV”), vastuunalaisen yhtiömiehensä Sponsor Partners Oy:n (joka on Sponsor Capital Oy:n määräysvallassa oleva yhtiö) kautta toimien, on myynyt omistamansa Orthex Oyj:n (”Orthex” tai ”Yhtiö”) osakkeet nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) (”Osakemyynti”). Sponsor Fund IV myi 2 057 725 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 11,59 prosenttia Orthexin kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 10,00 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot olivat noin 21 miljoonaa euroa. Sponsor Fund IV ei enää Osakemyynnin jälkeen omista Yhtiön osakkeita.

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori toimi pääjärjestäjänä Osakemyynnissä.

Yhteystiedot

Sponsor Capital Oy
Juhani Kalliovaara, toimitusjohtaja
juhani.kalliovaara@sponsor.fi
+358 40 5880 100

Vastuunrajoitus

Carnegie toimii Osakeannissa ainoastaan Sponsor Fund IV:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Sponsor Fund IV:lle, eikä se anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eikä se sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Sponsor Fund IV ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Sponsor Fund IV ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esiteasetuksen 2 artiklassa määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa asetusta (EU) 2017/1129.

Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille ”kokeneille sijoittajille”, siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) nojalla, (a) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen (”Määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla; b) jotka ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean nettovarallisuustason omaavia tahoja; tai (c) muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”) . Tässä tiedotteessa mainitut sijoitukset tai sijoitustoiminta, johon tässä tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja henkilöitä, ei tule toimia tässä tiedotteessa annettujen tietojen nojalla tai muutoin nojautua niihin.