Scandinavian ChemoTech strengthens its working capital

Report this content

ChemoTech has today signed loan agreements that secures finance of four million SEK from shareholders and investors.

Through this financing, ChemoTech has increased liquidity, which ensures that the company can complete the CE-marking process for IQwave™, the company's first product based on the patented tumour-specific electroporation technology, and can continue to work on our prioritized markets.

The board will continue to establish the long-term financing plan for the company.

“We are pleased to see that the long-term interest and trust in ChemoTech, and its potential, from shareholders and investors has resulted in this bridge loan”, says Mohan Frick, CEO.

This bridge loan shall be re-paid the 31th of August 2020 and runs with an annual interest of 12 %, which is within the market price range considering other similar financing.

 

IN SWEDISH: 

 

Scandinavian ChemoTech stärker sitt rörelsekapital

ChemoTech tecknade idag låneavtal som säkerställer finansiering om 4 miljoner SEK från aktieägare och investerare.

Genom denna finansiering har ChemoTech ökat likviditeten vilket säkerställer att bolaget kan fullfölja CE-revisionen för IQwave™, bolagets första produkt som bygger på den patenterade tekniken för tumörspecifik elektroporation, samt kan fortsätta marknadsbearbetningen på de prioriterade marknaderna.

Styrelsen kommer att fortsätta upprätta den långsiktiga finansieringsplanen för företaget.

"Vi är glada över att se det långsiktiga intresset och förtroendet för ChemoTech och dess potential från aktieägare och investerare har resulterat i detta brygglån," säger Mohan Frick, VD.

Detta brygglån återbetalas senast 31 augusti 2020 och löper med en årlig ränta på 12%, vilket ligger inom marknadsprisområdet i jämförelse med annan liknande finansiering.

r mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 januari 2020 kl 09.45 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumöranpassad elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Phone: +46 40 200 250,
E-mail:
ca@vhcorp.se

 

For more information, please contact:

Mohan Frick, Co-Founder and CEO

Phone: +46 (0)10-218 93 00

info@chemotech.se

This information is such information which Scandinavian ChemoTech AB (publ) are obligated to make public according to EU’s market abuse regulation and the law of securities market. The information was submitted by the agency of above stated contact person, to be made public on Tuesday January 7th 2020 at 09.45 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech is a Swedish medical technology company based in Lund that has developed a patented technology platform to offer cancer patients access to a new treatment alternative, tumour specific electroporation, available for treatment of both for humans and animals. There are a large number of cancer patients whose tumours for various reasons cannot be treated by conventional methods but where tumour specific electroporation can be a solution. Therefore, the company continuously evaluates new opportunities and areas of application for the technology. ChemoTech's shares (CMOTEC B) are listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm and Västra Hamnen Corporate Finance AB is the company's Certified Adviser. Read more at: www.chemotech.se.

Subscribe