• news.cision.com/
  • Divio/
  • Divio Technologies AB (publ) genomför två riktade nyemissioner för snabbare tillväxt

Divio Technologies AB (publ) genomför två riktade nyemissioner för snabbare tillväxt

Report this content

Med en bevisad affärsmodell, skalbar tjänst och positivt kassaflöde har styrelsen i Divio Technologies AB (publ) beslutat att genomföra två riktade nyemissioner av sammanlagt 8 522 783 miljoner B-aktier till emissionskursen 2,37 SEK, som sammanlagt tillför bolaget 20,2 miljoner SEK.

Bakgrund - gynnsam position och nya starka ägare
Divio Technologies AB har beslutat att genomföra två riktade nyemissioner till institutionella professionella investerare i syfte att accelerera tillväxten. Bolaget har redan påbörjat utbyggnad av en senior säljorganisation i Sverige och kommer nu med hjälp av kapitaltillskottet fortsätta att utöka försäljningsorganisation i viktiga internationella regioner och arbeta med att bli betydligt mer synliga på molntjänstemarknaden. Bolaget kommer även fortsätta att göra investeringar i plattformen som ytterligare ökar nyttan och stärker attraktionskraften för existerande och nya kunder.

Jon Levin, VD i Divio Technologies AB, kommenterar: Vi är mycket stolta över att vi tagit oss till en position där vi kan attrahera institutionella investerare och rent tillväxtkapital. Ännu ett erkännande av vår mycket starka kundbas, skalbara plattform och attraktiva affärsmodell. Nu ser jag fram emot att accelerera genom att stärka vår kompetenta organisation så att vi kan kraftig öka tillväxttakten på både existerande och nya marknader. 

Divio genomför två riktade nyemissioner, den andra emissionen omfattas av den s.k. Lex Leo (16 kap aktiebolagslagen) och vänder sig till de två styrelsemedlemmar Anette Ringnér och Niklas Köressar. Emissionen är villkorad av ett godkännande från en extra bolagsstämma.

Bolaget genomför två riktade nyemissioner, båda till en emissionskurs om 2,37 SEK. Den ena nyemissionen, som omfattar 379 746 antal B-aktier, vänder sig till de två styrelsemedlemmar Anette Ringnér och Niklas Köresaar. Nyemissionen till Anette Ringnér och Niklas Köressar omfattas av den s.k. Leo-lagen (16 kap aktiebolagslagen) och är därför villkorad av ett godkännande från en extra bolagsstämma. 

Huvudsakliga villkor 
De riktade nyemissionerna avser sammanlagt 8 522 783 B-aktier. Emissionskursen är 2,37 SEK i båda emissionerna, vilket motsvarar en rabatt om cirka 8 procent i förhållande till dagen stängningskurs och cirka 14 procent av den volymvägda genomsnittskursen under de senaste femton handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen anser mot bakgrund av detta att emissionskursen är marknadsmässig. Teckningsberättigade är en grupp investerare i vilken ingår två befintliga aktieägare såväl som nytillkommande investerare.

Teckningsberättigade är en grupp av investerare inklusive Alarik Förvaltning AB, Formue Nord Markedsneutral A/S, Gyllenhammar Holding AB, Palmstierna Invest AB och Strand Kapitalförvaltning AB samt styrelsemedlemmarna  Anetter Ringnér och Niklas Köresaar. Emissionerna är fulltecknade.

Nyemissionen till en grupp investerare inklusive Alarik Förvaltning AB, Formue Nord Markedsneutral A/S, Gyllenhammar Holding AB, Palmstierna Invest AB och Strand Kapitalförvaltning AB kommer att genomföras med stöd av årsstämmans bemyndigande. Nyemissionen till Anetter Ringnér och Niklas Köresaar är på grund av Leo-lagen villkorad av aktieägarnas godkännande. För giltigt beslut fordrar biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma inom kort. 

Syftet med de riktade emissionerna, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt delvis säkerställa finansieringen av Bolagets tillväxt. Vidare tillförs Bolaget nya strategiskt viktiga ägare, vilket styrelsen bedömer vara till nytta för Bolagets befintliga aktieägare.

Nyemissionerna tillför Divio Technologies AB totalt ca 20,2 MSEK. Emissionskostnaderna bedöms uppgå till ca 0,5 MSEK. 

Förändring i antal aktier och aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår före nyemissionen till 7 710 029,70 SEK fördelat på 77 100 297 aktier varav 750 000 A-aktier och 76 350 297 B-aktier.

I de riktade nyemissionerna emitteras 8 522 783 B-aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter uppgå till 85 623 080 fördelat på 750 000 A-aktier och 84 873 080 B-aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra ca 9,95 procent av aktiekapitalet i Bolaget. 

Om Divio Technologies
Divio erbjuder en unik lättanvänd automatiserad multicloud plattform som kombinerar PaaS (Platform as a Service) med CMP (Cloud Management Platform). En plattform som gör att Divios kunder blir oberoende av vilken molnleverantör som används och att de seniora utvecklare kan fokusera på nya tjänster och skapa affärsvärde i stället för att lägga dyrbar tid på att underhålla molnet. Befintliga kunder gör resursbesparingar på över 50%.

Denna information är sådan information som Divio Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 08:00 CET. 

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Pressförfrågningar 

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Documents & Links