Divio Technologies genomför riktad nyemission

Report this content
  • Styrelsen i Divio Technologies AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 11,11 miljoner B-aktier till emissionskursen 0,45 SEK, som tillför bolaget 5 miljoner SEK. 
  • Nyemissionen ska möjliggöra accelererade försäljningsprocesser mot stora, långsiktigt lönsamma kunder.

Jon Levin, VD i Divio Technologies, kommenterar: Vårt fokus är att prioritera försäljningsprocessen mot stora, långsiktigt mer lönsamma kunder. Vi har redan Fidelity och ett antal andra större kunder och vår målsättning är att utveckla samma kundrelation med andra bolag av samma dignitet. Vi tror att vi är på god väg att lyckas. Dessa försäljningsprocesser tar dock tid och för att kunna accelerera processerna behöver vi stärka våra finansiella resurser och proaktivt kunna göra sådana anpassningar och certifieringar i vårt erbjudande som dessa kunder kräver.

Riktad nyemission
Den riktade nyemissionen avser 11 111 111 B-aktier. Emissionskursen är 0,45 SEK, vilket utgör en mindre premie jämfört med senaste stängningskurs och ligger i linje med ett femton dagars genomsnitt av börskursen. Teckningsberättigade är en grupp investerare i vilken ingår såväl befintliga aktieägare som nytillkommande investerare. Teckningsberättigade är Tobias Schön, Andreas Johansson, Johan Kjell, Sebastian Clausin, Love Carlsson, Alexander Schoeneck, Polynom Investment AB, Niklas Danaliv. 

Nyemissionen kommer att genomföras med stöd av årsstämmans bemyndigande.
Nyemissionen tillför Divio Technologies ca 5 MSEK. Emissionskostnaderna bedöms uppgå till ca 0,2 MSEK.

Förändring i antal aktier och aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår före nyemissionen till 6 598 918,60 SEK fördelat på 65 989 186 aktier varav 750 000 A-aktier och 65 239 186 B-aktier.I den riktade nyemissionen emitteras 11 111 111 B-aktier. Antalet aktier i bolaget kommer därefter uppgå till 77 100 297 fördelat på 750 000 A-aktier och 76 350 297 B-aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra ca 14,4 procent av aktiekapitalet i bolaget. 

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.


Denna information är sådan information som Divio Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 08:11 CET. 

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
 

Pressförfrågningar 

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Documents & Links