Kallelse till Årsstämma i Divio Technologies AB

Report this content

Aktieägarna i Divio Technologies AB (publ), org. nr 559077-0730, kallas till årsstämma fredagen den 5 juni 2020, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)För att minska risken för spridningen av coronaviruset covid-19 kommer inga anföranden att hållas på stämman. Antalet deltagare från bolagets styrelse och företagsledning kommer att minimeras. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.

Rätt att delta och anmälanRätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 29 maj 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdag den 29 maj 2020.Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Divio Technologies AB (publ), Att. Jon Levin, Huvudkontoret, Båthusgatan 9, 252 67 Helsingborg eller per e-post till jon.levin@divio.com.Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktierFör att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 29 maj 2020 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredag den 29 maj 2020.

OmbudAktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.divio.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 20 maj 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om;(a) fastställande av antalet styrelseledamöter, och(b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden till;
 
(a) styrelseledamöter, och
 
(b) revisorer.

14. Val av;
  (
a) styrelseledamöter,
 
(b) styrelsens ordförande, och
 
(c) revisorer och eventuella revisionssuppleanter.

15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.

17. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningens förslag till ordförande för stämman kommer publiceras på bolagets hemsida www.divo.com.

Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen vinstutdelning föreslås.

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 13)
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 krArvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 14)
Valberedningen kommer att presentera förslag till styrelseledamöter på bolagets hemsida www.divio.com. så snart förslag finns framtaget.Till revisionsbolag föreslås Mazars AB med Michael Olsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 15)
Riktlinjer för valberedning föreslås vara oförändrade sedan föregående årsstämma, innefattande i sammanfattning att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt två representanter för de största aktieägarna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga stämmohandlingar kommer finnas tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets hemsida, www.divio.com. Nämnda handlingar kommer också sändas till de aktieägare som begär det till jon.levin@divio.com med angivande av postadress eller e-postadress.Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur sådana personuppgifter behandlas finns i bolagets policy om behandling av personuppgifter i samband med årsstämma, som finns på bolagets hemsida, www.divio.com.

Göteborg i maj 2020
Divio Technologies AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information:
Gustav Martner, ordförande
Tel: 076-834 60 50
E-post: gustav@digitalreliance.org

Jon Levin, VD
Tel: 073-244 70 66
E-post: jon.levin@divio.com
 

Pressförfrågningar 

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Subscribe

Documents & Links