Kallelse till Årsstämma i Divio Technologies AB

Report this content

Kallelse till Årsstämma i Divio Technologies AB

Aktieägarna i Divio Technologies AB (publ), org. nr 559077-0730 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 juni 2022, kl. 08.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

 • Dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 maj 2022 (avstämningsdagen), 
 • Dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget. Anmälan om deltagande ska ha kommit Bolaget tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Divio Technologies AB (publ), Att. Jon Levin, Skeppargatan 27  eller per e-post till ir@divio.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen (s.k. rösträttsregistrering). Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den måndagen den 30 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.divio.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid innan årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 14. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
 15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
 17. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningens förslag till ordförande för stämman kommer publiceras på Bolagets hemsida www.divo.com.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen kommer att presentera förslag till antalet ledamöter på Bolagets hemsida www.divio.com så snart förslag finns framtaget. Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag utses med en huvudansvarig revisor. 

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: 

Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 kr. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande och godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


 

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 14)

Valberedningen kommer att presentera förslag till styrelseledamöter på Bolagets hemsida www.divio.com. så snart förslag finns framtaget. Till revisionsbolag föreslås Mazars AB med Anders O Persson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 15)

Riktlinjer för valberedning föreslås vara oförändrade sedan föregående årsstämma, innefattande i sammanfattning att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt två representanter för de största aktieägarna.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen vinstutdelning föreslås.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga stämmohandlingar kommer finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman, samt på Bolagets hemsida, www.divio.com. Nämnda handlingar kommer också sändas till de aktieägare som begär det till ir@divio.com. med angivande av postadress eller e-postadress. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

____________________

Stockholm i maj 2022

Divio Technologies AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som Divio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06, 07:10.

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.
Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Subscribe