Kallelse till extra bolagsstämma i Divio Technologies AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Divio Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 april 2020, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 mars 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 27 mars 2020 per post på adress Divio Technologies AB, Telefonvägen 30, vån. 10, 126 26 Hägersten eller per e-mail jon.levin@divio.ch. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 mars 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelsens beslut och förslag om nyemissioner.
  a)Godkännande av styrelsebeslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna,
  b)Förslag till beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna med teckningsberättigade som omfattas av den s.k. Lex Leo (16 kap. aktiebolagslagen). 
 8. Stämmans avslutande.

Bakgrund till styrelsens beslut om nyemissioner

Som framgått av pressmeddelande den 18 mars 2020 har styrelsen i Divio Technologies AB (nedan ”Divio”) beslutat att avbryta den förestående nyemissionen  med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen föreslår i stället två riktade nyemissioner om sammantaget 22 miljoner B-aktier till kurs 0,40 SEK per aktie, sammantaget 8,8 MSEK, fördelat på två emissionsbeslut i enlighet med vad som framgår nedan.

Styrelsens förslag till beslut om nyemissioner (punkt 7)

Divios aktiekapital uppgår före de föreslagna nyemissionerna till 4 398 918,60 SEK fördelat på 43 989 186 aktier varav 750 000 A-aktier och 43 239 186 B-aktier. Aktiens kvotvärde är 0,10 SEK. 

7 a) Godkännande av styrelsebeslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna,

Styrelsen i Divio har den 18 mars 2020, villkorat av stämmas godkännande, beslutat om en riktad nyemission av högst 19 750 000 B-aktier till kurs 0,40 SEK per aktie. Teckningsberättigade är en grupp investerare i vilken ingår såväl existerande aktieägare som nytillkommande aktieägare. 

7 b) Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna med teckningsberättigade som omfattas av den s.k. Lex Leo (16 kap. aktiebolagslagen).

En grupp aktieägare föreslår nyemission av högst 2 250 000 B-aktier till kurs 0,40 SEK per aktie. Teckningsberättigade ska vara Broomhilda AB, ett bolag som huvudsakligen ägs av Divio Technologies management, samt därutöver personer ingående i Divios management.

Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer från och med den 20 mars 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.divio.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär. 

Stockholm i mars 2020

DIVIO TECHNOLOGIES AB (publ)

Styrelsen

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

 

Subscribe

Documents & Links