Kallelse till extra bolagsstämma i Divio Technologies AB (publ)

Report this content

Styrelsen i Divio Technologies AB (”Bolaget”) kallar härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 13 april 2021 klockan 08.00 Skeppargatan 27 i Stockholm.

AnmälanAktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 april 2021, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 7 april 2021 per post på adress Divio Technologies AB, Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm eller per e-mail jon.levin@divio.ch. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 april 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.
Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut att godkänna styrelsens beslut att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
  9. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut att godkänna styrelsens beslut att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 7)Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 23 mars 2021 om att öka Bolagets aktiekapital med högst 379 746 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 37 974,6 kronor.Teckningspriset för de nya aktierna är 2,37 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 8 procent i förhållande till stängningskursen den 22 mars 2021 och cirka 14 procent av den volymvägda genomsnittskursen under de senaste femton handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market före emissionsbeslutet. Nyemissionen är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till styrelseledamöterna Anette Ringnér och Niklas Köresaar.Syftet med den riktade emissionen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt dels säkerställa finansieringen av Bolagets tillväxt, dels att ledamöterna, genom en egen investering, ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och att det därmed uppnås en ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare.   
För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 8)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. 

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget
I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 77 100 297 aktier, varav 750 000 A-aktier (representerande 7 500 000 röster) B-aktier 76 350 297 (representerande 76 350 297). Bolaget har inget innehav av egna aktier.
I de riktade nyemissioner som styrelsen fattade beslut om den 23 mars 2021 emitterades 8 522 783 B-aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer efter registrering att uppgå till 85 623 080 fördelat på 750 000 A-aktier och 84 873 080 B-aktier. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid extra bolagsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har vid extra bolagsstämman rätt att ställa frågor till Bolaget avseende punkterna och förslagen som ska hanteras vid extra bolagsstämman.

Handlingar till stämmanHandlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.divio.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär. 
Stockholm i mars 2021DIVIO TECHNOLOGIES AB (publ)Styrelsen
 

PressförfrågningarFör mer information om Divio Technologies AB (publ), besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Subscribe