Kommuniké från årsstämma i Divio Technologies AB (publ)

Report this content

Resultatdisposition
Årsstämman i Divio Technologies AB (publ) beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för 2019. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019. Stämman beslöt att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, vilket innebärande ingen vinstutdelning. 

Val av styrelseordförande
Gustav Martner meddelade att han på grund av andra åtagande inte är tillgänglig för fortsatt arbete i Divio och avgår därmed både som ordförande och styrelseledamot. Måns Danielson valdes till ny styrelseordförande.  

Val av styrelse
Christian Bertschy, Måns Danielson, Behzad Ardakani omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Anette Ringnér valdes in som ny styrelseledamot till nästa årsstämma. 

Val av revisor
Michael Olsson Mazars AB valdes till revisor till nästa årsstämma. 

Arvode
Årsstämman beslutade om att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 kr. Arvode till bolagets revisor utgår med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Riktlinjer för samt utseende av valberedning
Riktlinjer för valberedning beslutades av stämman att vara oförändrad sedan föregående årsstämma, innefattande i sammanfattning att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt två representanter för de största aktieägarna. 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Stämman beslöt att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

 

Pressförfrågningar 
För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Documents & Links