Kommuniké från årsstämma i Divio Technologies AB (publ)

Report this content

Årsstämma i Divio Technologies  AB (publ) hölls idag den 4 juni 2021. Årsstämman fattade följande beslut:

Resultatdisposition
The Annual General Meeting resolved to approve income statements and balance sheets for 2020. Furthermore, it was decided to dispose of the company's results in accordance with the Board's proposal in the annual report, meaning that no dividend is paid.

Ansvarsfrihet 
Var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020. 

Val av styrelse och styrelseordförande
Måns Danielsson meddelade att han på grund av andra åtagande inte är tillgänglig för fortsatt arbete i Divio och avgår därmed både som ordförande och styrelseledamot. Även Behzad Ardakan valde att avgå i styrelsen i samband med årsstämman. Christian Bertschy, Anette Ringnér och Niklas Köresaar omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Kimmo Björnsson valdes in som ny styrelseledamot till nästa årsstämma. Anette Ringnér valdes till ny styrelseordförande.  

Val av revisor
Michael Olsson, Mazars AB valdes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: Styrelsens ordförande: 150 000 kr. Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000 kr. Arvode till bolagets revisor utgår med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Principer för valberedningens tillsättning
Årsstämman beslutade att tidigare principer för valberedningens tillsättning ska kvarstå oförändrade vilket sammanfattningsvis innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt två representanter för de största aktieägarna.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordnings-bestämmelser om antal aktier och aktiekapital i enlighet med följande:

  • Aktiekapitalet ska vara lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000 kronor
  • Antalet aktier ska vara lägst  84 000 000 och högst 336 000 000

Incitamentsprogram 2021/2024
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att (a) införa ett incitamentsprogram om högst 1 400 000 teckningsoptioner till befintliga och framtida anställda i Bolaget, (b) riktad emission av 1 400 000 teckningsoptioner till Bolaget och (c) godkänna att Bolaget överlåter teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av maximalt 67 200 000 aktier och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. 

Pressförfrågningar 
För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.