Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2002-03-11 Årsrapport 2001 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2001 for Capinordic A/S. Året i hovedtræk *Capinordic koncernen opnåede i 2001 et resultat før goodwillafskrivninger, andre udgifter og finansielle poster på -26,6 MDKK (19,7). Årets resultat efter skat på -116,0 MDKK (1,0) er på niveau med det forventede, men er ikke tilfredsstillende. *Omsætningen i 4. kvt. på 39,4 MDKK er steget med ca. 20% sammenlignet med 3. kvt. *Årets resultat er påvirket af engangsposter på ca. 11 MDKK og goodwill-nedskrivning på 77 MDKK. *Stabil resultatudvikling i forretningsområdet kapitalforvaltning med tilfredsstillende resultater trods kraftig uro på aktiemarkederne. *På baggrund af meget vanskelige markedsvilkår i 2001 har salget i forretningsområdet rådgivning været for lavt, om end med stigende tendens mod årets slutning, og medført utilfredsstillende resultater i både Sverige og Finland. *Som følge af årets resultat har koncernens likviditet været stram og det har været nødvendigt at styrke likviditeten ved lån og andre kreditfaciliteter. Med den forventede indtjening i 2002 forventes, at likviditeten vil normaliseres. *Konstaterede væsentlige fejl i årsrapport for 2000 er korrigeret over egenkapitalen og sammenligningstal for 2000 er tilsvarende korrigeret. *For 2002 forventes et resultat før goodwillafskrivninger, andre udgifter og finansielle poster på 15 - 20 MDKK og et resultat efter skat på ca. 6 MDKK. Koncerndirektør Ole Nielsens kommentarer: 2001 blev præget af negative hændelser, menneskelige som økonomiske, rundt om i verden, og Capinordic koncernen oplevede et hårdt år. Resultatet for 2001 er naturligvis en skuffelse i forhold til de forventninger, vi havde ved begyndelsen af året og meget kunne, når man ser tilbage, have været gjort bedre. Resultatet skal dog bedømmes i lyset af at: § Capinordic i perioden november 1999 - november 2000 foretog 4 virksomhedsovertagelser § Vi i forbindelse med disse overtagelser i samme periode voksede fra 12 ansatte til 475 personer, da det var højest § Vi i første halvår 2001 gik gennem en tidskrævende parallelnoteringsproces § Eksperternes, og dermed også vor egne, forventninger om en hurtig stabilisering af aktiemarkederne i begyndelsen af 2001 var forkert og vi endte i stedet for i de værste markedforhold i mange år. Med for store omkostninger i forhold til salgsindtægterne § Der er konstateret væsentlige fejl i beregningen af værdien af provisionsindtægter ved udgangen af år 2000 samt i afstemninger af provisioner mellem to svenske datterselskaber har indebåret, at de omkostningsbesparelser, som er gennemført i efteråret, i stedet kunne have været iværksat i begyndelsen af året. Ligeledes har likviditetsplanlægningen været negativt påvirket. 2001 er nu henvist til historien, hvilket de fleste, som arbejder i vor branche er taknemmelige for. Vi har lært meget af de fejltagelser, som er begået, og vi vil ikke gentage dem. Positivt Det som trods alt er positivt, er at mange af vore medarbejdere har udvist stor loyalitet og vist stor forandringsvilje, da kravene skærpedes. Salget pr. rådgiver var stigende i det sidste halvår, hvilket kombineret med gennemførte omkostningsbesparelser har resulteret i resultatforbedringer både i Sverige og Finland i 4. kvartal. Trods vanskelige markedsforhold fik vi meget fin bedømmelse af vore kunder i de markedsundersøgelser, som blev foretaget i året. Afslutningen af året med det svenske finanstilsyn tilladelse til Unitfond Fonder i december og stor salgsfremgang for Capinordic Asset Managements Nasdaqobligation varsler godt for fortsættelsen af 2002. 2002 Salgsindtægten indenfor forretningsområdet rådgivning forventes, trods færre rådgivere end budgetteret ,at forøges i første kvartal 2002 i sammenligning med fjerde kvartal 2001. Ikke mindst salget af Unitfond Fonders og Capinordic Asset Managements nye opsparingsprodukter i Sverige har bidraget til et godt salg, hvilket gør, at den positive trend i den sidste del af 2001 fortsætter. Capinordic External Partners og Capinordic Sales Supports satsning på øget distribution gennem ikke ansatte rådgivere forventes i kraft af et meget konkurrencedygtigt koncept, at øge omsætningen og tilvæksten af forvaltet kapital i løbet af året. Omsætningen i Finland forventes ikke at leve op til budgettet for 1. kvartal 2002. Med den nye ledelse samt nye forretningsområder i Finland er det dog vores opfattelse at vi er på rette vej. Forretningsområdet Kapitalforvaltning forventes som følge af de negative aktiemarkeder ikke at nå det budgetterede resultat for 1. kvartal 2002. Med 2001 i frisk erindring ved vi dog, at vi må fastholde en god fremdrift og fokusering på omkostningernes relation til indtægterne, hvis der sker ændringer i markedet, aftaler eller i egen organisation. Det er min absolutte opfattelse, at vi i koncernen aldrig har haft bedre medarbejderkvalitet, end vi har i dag. For yderligere information: Adm. direktør Ole Nielsen +46 42 37 26 91 eller +46 073 917 0650 Informationschef Peter Janson +46 42 37 26 92 eller +46 073 917 0605 Økonomidirektør Jørgen Mejlholm +46 42 37 26 29 E-post til medarbejdere i Capinordic: fornavn.efternavn@capinordic.se Hjemmeside: www.capinordic.se ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00280/wkr0001.doc The full year-end report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00280/wkr0002.pdf The full year-end report

Om os

Capinordic er en kapitalforvaltnings- og finansiel rådgivningskoncern med ca. SEK 5.500 mio. under forvaltning og ca. 85 000 kunder. Selskabet har ca. 350 ansatte og kontorer 28 steder i Sverige, Finland og Danmark.

Dokumenter og links