Regnskabsmeddelelse for første kvartal 2001/02

Regnskabsmeddelelse for første kvartal 2001/02 1. maj 2001 - 31. juli 2001 (urevideret) · Koncernresultatet blev 281 mio. kr. (183 mio. kr.) mod forventet 225-275 mio. kr. · Indtjeningen (EBITA) i hovedforretningsområderne steg med 23 procent, heraf var fremgangen i Sukker 46 procent mens Ingredienser og Sødemidler steg 7 procent · Sukker var påvirket af fremskudt salg samt gunstige valutaeffekter · Forventningerne til koncernresultatet for 2001/2002 er 900-975 mio. kr. · Fremgangen fortsætter Første kvartal: Omsætningen inden for Daniscos hovedforretningsområder - Ingredienser, Sødemidler og Sukker - steg til 4,3 mia. kr. (3,9 mia. kr.) en fremgang på 12 procent i forhold til første kvartal sidste år. Ingredienser og Sødemidler steg med 8 procent. Omsætningen i Sukker steg med 15 procent, hovedsagligt som følge af fremskudt salg, gunstige verdensmarkedspriser samt iværksatte tiltag for at kompensere for ændringerne i sukkermarkeds ordningen i EU. Indtjeningen (EBITA) i hovedforretningsområderne steg til 667 mio. kr. (541 mio. kr.), en fremgang på 23 procent. Sukker bidrog med den væsentligste fremgang på 46 procent i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen i Sukker var positivt påvirket af en svækkelse af svenske kroner overfor euro og gunstige markedsvilkår for C-sukker, samt det fremrykkede salg. Ingredienser og Sødemidler bidrog med en fremgang på 7 procent i forhold til samme periode sidste år. Yderligere oplysninger: Michael von Bülow, Investor Relations, tlf.: 32 66 20 43, mobil 21 49 23 05, e-mail: sfmvb@danisco.com Anders Hundahl, Koncerninformation, tlf.: 32 66 20 50, mobil 40 43 93 70, e-mail: peah@danisco.com HOVED- OG NØGLETAL KONCERN 1. kvt. 1. kvt. ÅTD ÅTD 2000/01 2001/02 2000/0 2001/0 1 2 Resultatopgørelse i mio. kr. Nettoomsætning 5.988 4.952 5.988 4.952 heraf hovedforretningsområder 3.891 4.341 3.891 4.341 Primært resultat før 603 678 603 678 amortisering af goodwill (EBITA) heraf hovedforretningsområder 541 667 541 667 Amortisering af goodwill ( 110) ( 94) ( ( 94) 110) Primært resultat (EBIT) 493 584 493 584 heraf hovedforretningsområder 447 573 447 573 Ordinært resultat før skat 320 444 320 444 Ordinært resultat 183 281 183 281 Koncernresultat 183 281 183 281 Daniscos andel af koncernresultatet 173 267 173 267 Pengestrømme i mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet 960 1.263 960 1.263 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 481 996 481 996 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( 849) ( 2.422) ( ( 849) 2.422) Pengestrømme i alt 592 ( 163) 592 ( 163) Nøgletal Gennemsnitligt antal aktier udvandet 1) 57.512 56.552 57.512 56.552 Resultat pr. aktie udvandet (DEPS) 3,01 4,72 3,01 4,72 Cash flow pr. aktie 16,7 22,3 16,7 22,3 Indre værdi pr. aktie 242 231 242 231 31. juli 30. 31. 2000 april juli 2001 2001 Balance i mio. kr. Aktiver i alt 35.322 31.956 28.239 Egenkapital 13.935 12.795 13.048 Rentebærende gæld, netto 11.581 8.519 11.278 Investeret kapital 24.775 23.007 19.973 1) Udvandet: I det gennemsnitlige antal aktier er der taget hensyn til, at aktier efter aktieoptionsprogrammet kan tegnes til en kurs, der er lavere end markedskursen. Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 1997" på grundlag af koncernens regnskabspraksis. Årsregnskabet 2000/01 indeholder definitionerne. Danisco udvikler og producerer fødevareingredienser, sødemidler samt sukker. Koncernen har 10.000 ansatte i mere end 40 lande, og Danisco omsatte i 2000/01 for 23,5 mia. kr. Daniscos brede portefølje af produkter omfatter blandt andet emulgatorer, stabilisatorer, aromaer, samt sødemidler som xylitol og fruktose. Mange af disse ingredienser er produceret af naturlige råvarer og medvirker blandt andet til at forbedre konsistensen i brød, is, yoghurt og andre produkter. Danisco er også en af de største og mest effektive sukkerproducenter i Europa. Ingredienser og Sødemidler · Indtjeningsfremgang 7 procent (EBITA) · Overskudsgrad 18 procent (EBITA) · God vækst i Sydøstasien Omsætningen i første kvartal 2001/02 steg med 8 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Overskudsgraden udgjorde 18 procent (EBITA), hvilket er uændret i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen (EBITA) steg til 387 mio. kr. (363 mio. kr.) en fremgang på 7 procent. Markeder Salget i Nordamerika steg med 6 procent målt i US-dollars, hvoraf 4 procent skyldes købet af Florida Flavors. Målt i danske kroner udgjorde stigningen 11 procent. Omsætningen i Sydamerika steg med 6 procent målt i danske kroner i forhold til første kvartal 2000/01. De økonomiske konjunkturer i denne region påvirker salgsfremgangen negativt. I Europa har den ændrede salgsindsats fra et landefokus til et industrifokus haft den ønskede effekt, eftersom omsætningsvæksten steg med 5 procent målt i danske kroner sammenlignet med første kvartal 2000/01. Denne stigning var uens fordelt, idet omsæt-ningen i Vesteuropa steg med 6 procent, mens den faldt 5 procent i Østeuropa. Omsætningsfremgangen i Sydøstasien fortsætter og stigningen var 11 procent i første kvartal 2001/02 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Markederne i Kina og Sydkorea er fortsat positive og viser meget tilfredsstillende vækstrater. Markedet i Japan er stadig præget af de usikre økonomiske udsigter. Produkter Afsætningen af fortyknings- og geleringsmidler (Texturant Products) viste en stigning på 6 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Specielt salget inden for funktionelle systemer til bageri- og mejeriindustrien viste god fremgang. Købet af Germantown 15. august 2001 har givet en unik markedsdækning i Australien og New Zealand. Disse markeder har tidligere været dækket gennem salg via agenter. Samtidig har opkøbet betydet en kapacitets udvidelse inden for funktionelle systemer. Integrationen af Germantown er påbegyndt, og konsolideres fra andet kvartal 2001/02. Råvarepriserne for Texturants har i kvartalet udvist en stigende trend. Denne omkostnings-stigning søges imødegået gennem effektivi-seringer og justeringer af priserne. Salget af specialprodukter (Specialty Products), herunder aromastoffer, bio- og foderingredienser steg med 9 procent i forhold til første kvartal 2000/01. Sydøstasien og dele af Europa var præget af gode vækstrater inden for aromaområdet. Florida Flavors der blev købt i maj 2001 har specialviden omkring aromaer til juiceindustrien. Integrationen af virksomheden forløber planmæssigt. Afsætningen af Sødemidler udviste en stigning på 11 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. En væsentlig del af stigningen skyldes at salget af xylitol til det sydøstasiatiske marked stadig er stærkt. Specielt i Sydkorea, hvor Danisco har opnået en væsentlig markedsandel. Salget af andre naturlige sødemiddel-produkter er på niveau med samme kvartal sidste år. Indtjeningen (EBITA) var positivt påvirket af Daniscos valutaafdækning i december 2000 af japanske yen mod US-dollars. Sukker · Salget fremskudt for at kompensere for ændringerne i sukkermarkedsordning · Gunstige valutaforhold bidrog væsentligt til indtjeningsfremgang på 46 procent (EBITA) · Gode markedsvilkår for C-sukker Omsætningen i første kvartal 2001/02 var 15 procent højere og indtjeningen (EBITA) blev 46 procent højere end samme periode sidste år. Overskudsgraden (EBITA) steg til 15 procent, en fremgang på 3 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Indtjeningen (EBITA) var positivt påvirket af en svækkelse af den svenske krone i forhold til euro. De samlede valutaeffekter er beregnet til 40 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. skyldes en reduktion i omkostningerne i Sverige målt i danske kroner. I forhold til 1999/2000 faldt den samlede sukkerproduktion i EU fra 18,2 mio. tons til 15,8 mio. tons i 2000/01, hvorfor der har været et mindre udbud af C-sukker, hvilket har forbedret verdensmarkedsprisen. Ydermere har Danisco kunnet afsætte betydelige større mængder af C-sukker i perioden i forhold til samme periode sidste år. Denne forskydning af salget har betydet en indtjeningsfremgang (EBITA) på 55 mio. kr. i første kvartal, som vil påvirke indtjeningen (EBITA) negativt i den resterende del af året. Siden første prøveoptagning i begyndelsen af august har vejrforholdene været gunstige for roernes vækst, og potentialet for årets sukker produktion er fuldt tilfredsstillende. På nuværende tidspunkt forventes en produktion noget over de af EU fastsatte kvoter, men lidt mindre end produktionen i de seneste rekordår. Andre aktiviteter Danisco Foods (frugt og tilbehørsprodukter) udviklede sig som forventet, hvorimod Danisco Pack UK fortsat udviklede sig skuffende som følge af den vedvarende lave efterspørgsel på bølgepap i England på grund af de recessionsagtige tilstande i den engelske produktionsindustri. Associerede selskaber Resultat i associerede selskaber, Genencor og Amcor Flexible Europe udgjorde minus 5 mio. kr. Danisco Venture Danisco Venture blev etableret 1. maj 2001. Siden etableringen har der været fokus på at opbygge en portefølje af investeringsmuligheder. Dette har været succesfuldt, og et antal investeringsmuligheder er blevet identificeret. Fokus vil derfor de kommende måneder være at konvertere disse muligheder til egentlige investeringer. Køb og salg af virksomheder I forbindelse med fusionen af Cultor blev der fastlagt et frasalgsprogram. Med salget af Danisco Pack UK er programmet nu næsten gennemført og med et tilfredsstillende resultat. Arbejdet med at afhænde resten af aktiviteterne (Danisco Foods) fortsætter. Danisco fortsætter sin ekspansion såvel gennem organisk vækst som ved opkøb, seneste ved købet af Germantown. Konsolideringen af Germantown vil, som meddelt, påvirke koncernresultatet negativt i konsolid- eringsåret grundet stigende omkostninger til amortisering af goodwill og til renter. Opkøbet forventes at opfylde Daniscos finansielle mål om at afkastet af investeringen overstiger den vejede kapitalomkostning (WACC) senest det tredje hele regnskabsår efter købet. Regnskabspraksis IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement er trådt i kraft og følges fra indeværende regnskabsår. Bortset herfra er regn skabspraksis uændret i forhold til årsregnskabet. Implementering af IAS 39 har ikke haft betydning for resultatopgørelsen. Egenkapitalen primo er opskrevet med 42 mio. kr., der udgør værdien af valutaterminsforretninger, som sikrer fremtidige transaktioner. Beløbet var ikke tidligere balanceført, men oplyst i en note, jævnfør års regnskabet 2000/01 note 24. Forventninger til 2001/02 Den forventede indtjening (EBITA) i Ingredienser og Sødemidler opjusteres til over 1,4 mia. kr. for hele året på grund af opkøbet af Germantown. I Sukker forventes fortsat en indtjening (EBITA) på 1,1 mia. kr. i samme periode. Koncernresultatet for hele året forventes at blive 900-975 mio. kr. mod vores tidligere estimat på 0,9-1,0 mia. kr. Intervallet indsnæv-res med 25 mio. kr. som følge af salget af Danisco Pack UK og udvandingseffekten ved købet af Germantown. Koncernresultatet for andet kvartal forventes at blive 175-225 mio. kr. De her tilkendegivne forventninger til fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed og risici, som kan indebære, at de faktiske resultater bliver anderledes end forventet. Den 18. september 2001 Hugo Schrøder, bestyrelsesformand Alf Duch-Pedersen, adm. direktør Finanskalender 17. dec.2001 Regnskab for 2. kvt. (aug.-okt.) 20. mar.2002 Regnskab for 3. kvt. (nov.-jan.) 30. apr.2002 Regnskabsåret slutter 19. jun.2002 Regnskab for 2001/02 05. sep.2002 Generalforsamling 18. sep.2002 Regnskab for 1. kvt. (maj-juli) Denne regnskabsmeddelelse er også tilgængelig på www.danisco.com. Informationsmødet for institutionelle investorer, aktieanalytikere og pressen i dag kl. 15.00 kan følges på samme Internet-adresse og på www.stockwise.dk. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/18/20010918BIT01010/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/18/20010918BIT01010/bit0001.pdf The full report

Om os

Danisco develops and produces food ingredients, sweeteners and sugar. The Group employs 15,000 people in 40 countries and in 2000/01 Danisco reported net sales of DKK 23.5 billion. Danisco's broad product portfolio includes emulsifiers, stabilisers, flavours, and sweeteners such as xylitol and fructose. Many of these ingredients are produced from natural raw materials and contribute, for instance, to improving the texture of products such as bread, ice cream and yoghurt. Danisco is also one of the largest and most efficient sugar producers in Europe.

Dokumenter og links