Lavenergibyggeri kan bringe Danmark i førerposition

Lavenergibyggeri kan bringe Danmark i førerposition (Denne klumme har d.d. været bragt i Børsen - I er meget velkomne til at genbruge den...) Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri Som et led i Erhvervsklimapanelets arbejde fremlagde regeringen i foråret en strategiplan for lavere energiforbrug i bygninger. Planen var bl.a. baseret på anbefalinger fra et strategisk partnerskab med bred deltagelse fra byggeerhvervet. Regeringens plan rummer bl.a. et forslag om fortsatte stramninger af energikravene til nybyggeri og renovering – krav, som erhvervet bakker op om. Det er planen, at energiforbruget i nybyggeri skal reduceres med 25 pct. i hhv. 2010, 2015 og 2020. Desuden stilles der krav til energiforbedring af den eksisterende bygningsmasse - primært i form af krav til egenskaber ved de enkelte bygningsdele og -komponenter. På energiforsyningssiden er der en målsætning om, at vedvarende energi i 2020 skal udgøre 30 pct. af det endelige energiforbrug. Det vil også stille krav til den måde, der bygges eller renoveres på. Driften af bygninger tegner sig i dag for ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark og i resten af Europa. For at håndtere de klimaudfordringer, som Danmark og verden står overfor, er det afgørende at nedbringe energiforbruget i bygninger samt konvertere så meget energiproduktion som muligt til CO2-neutrale energiformer. Byggeerhvervet spiller altså en væsentlig rolle, når det gælder om at realisere de ambitiøse mål for reduktion af energiforbrug og C02. Et grønt byggeri i verdensklasse kan være til gavn for miljøet og bygningsejerne; og det kan give byggeerhvervet en unik mulighed for at udvikle produkter og teknologier, der kan afsættes på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne. Nøglen til at komme i front på markedet for grøn teknologi er, at Danmark satser målrettet på at udvikle lavenergi– og plusenergibyggeri samt renoveringsløsninger til den bestående bygningsbestand. Udviklingen af lavenergi- og plusenergibyggeri skal ske på en måde, så der samtidig skabes et godt indeklima, god arkitektur og høj byggeteknisk kvalitet. Der skal derfor arbejdes målrettet med innovation, forskning og videnformidling – gerne i et partnerskab mellem det offentlige og byggeerhvervet. Tidligere tiders forsøgsbyggeri vil være en oplagt vej at betræde. Staten bør, som led i udmøntningen af globaliseringsmidlerne til efteråret, prioritere forsknings- og innovationsaktiviteter indenfor lav- og plusenergibyggeri. Et centralt element i fremtidens lavenergi- og plusenergibyggeri er mulighederne for at styre energiforbruget i bygningsdriften intelligent. Her har byggeerhvervet i et samarbejde med staten påbegyndt udviklingen af en digital infrastruktur, som sigter mod at digitalisere og effektivisere den samlede byggeproces og den efterfølgende bygningsdrift – et projekt, der allerede har gjort Danmark til et af de førende lande på området. Derfor vil den fortsatte udvikling af den digitale infrastruktur være en væsentlig forudsætning for, at Danmark befæster sin placering inden for energieffektive teknologier og løsninger. En førerposition vil få stor betydning i kampen om et kraftigt voksende marked for grøn teknologi og sikre realisering af ambitiøse målsætninger i forhold til lavere energiforbrug og et bedre miljø. Yderligere information: Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, 22 82 96 48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med 6.500 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og – ikke mindst – at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt - til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.