Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Report this content

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til stockholder@freetrailer.com, senest tirsdag den 12/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 14. oktober 2021:

  1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
  1. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

  1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 13. oktober 2026.
  1. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.”  
 1. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer

Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021.

Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:

”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 14. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):

-    Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal warrants, jf.               ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),
-    Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,
-    Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,
-    De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de eksisterende aktier       og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,
 • Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
-    Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i overensstemmelse med       bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
-    De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,
-    Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021 pr. aktie       a nominelt DKK 0,75,
-    De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og
-    De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

 1. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”

 1. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk og Gitte Uldahl til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk og Gitte Uldahl ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.    

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré

Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk

Gitte Uldahl

 1. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab

Usserød Kongevej 157

2970 Hørsholm

 1. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail:  pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Med en 100% selvbetjeningsløsning via Freetrailer Appen og den elektroniske lås gives Freetrailers Partnere og deres kunder fuld fleksibilitet og i dag har mere end 4 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:

+60 samarbejdspartnere

+350 afhentningssteder

+2.100 trailere
+600.000 årlige udlejninger

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

Abonner

Dokumenter og links