Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Report this content

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til stockholder@freetrailer.com, senest mandag den 25/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 27. oktober 2021:

  1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
  1. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

  1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. oktober 2026.
  1. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.”  
 1. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer

Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021.

Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:
”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 27. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):
-    Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal               warrants, jf. ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),
-    Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,
-    Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,
-    De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de                   eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,
 • Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
-    Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i                           overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
-    De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,
-    Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober           2021 pr. aktie a nominelt DKK 0,75,
-    De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og
-    De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

 1. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”

 1. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk, Gitte Uldall og Nicolai Frisch Erichsen til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk, Gitte Uldahl og Nicolai Frisch Erichsen ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.    

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré

Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk

Gitte Uldall

Nicolai Frisch Erichsen

 1. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab

Usserød Kongevej 157

2970 Hørsholm

 1. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish language shall prevail.
bilag 4G(1) Appendix 4G(1)
vilkår for warrants (BESTYRELSE) terms and conditions for warrants (BOARD OF DIRECTORS)
1 BEMYNDIGELSE M.V. AUTHORIZATION ETC.
1.1 Generalforsamlingen i Freetrailer Group A/S ("Selskabet") har den 27. oktober 2021 udstedt og tildelt warrants (”Warrants”) til medlemmer af bestyrelsen i Selskabet ("Modtager(ne)").  The general meeting of Freetrailer Group A/S (the "Company") has on 27 October 2021 issued and granted warrants (the “Warrants”) to members of the board of directors of the Company (the "Optionee(s)").
1.2 De nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af Warrants samt den tilhørende kapitalforhøjelse er undergivet de vilkår, som fremgår af vedtægterne, en mellem Selskabet og Modtagerne indgåede warrantaftale (”Warrantaftale”) samt dette bilag 4g(1) til Selskabets vedtægter. The terms and conditions for subscription and exercise of Warrants and the related increase of the share capital are subject to the terms and conditions set out in the articles of association, a warrant agreement entered into between the Company and the Optionee (the “Warrant Agreement”) and, further, in this appendix 4g(1) to the articles of association of the Company.
2 UDSTEDELSE OG TILDELING AF WARRANTS ISSUE AND GRANT OF WARRANTS
2.1 Warrants udstedes ved Selskabets og den enkelte Modtagers underskrivelse af Warrantaftalen. The Warrants are issued upon the Company's and each of the Optionees’ signing of the Warrant Agreement.
2.2 Warrants udstedes og vil blive tildelt vederlagsfrit til Modtagerne. The issue and grant of Warrants shall not be subject to any consideration payable by the Optionees.
3. MODNING AF WARRANTS VESTING OF WARRANTS
3.1 Warrants er modnet på tildelingstidspunktet. The warrants had vested at the time of grant.
4 UDNYTTELSE AF WARRANTS EXERCISE OF WARRANTS
4.1 Hver tildelt og modnet Warrant giver Modtageren ret til at tegne en aktie i Selskabet á nominelt DKK 0,75. Each granted and vested Warrant entitles the Optionee to subscribe for one share in the Company with a nominal value of DKK 0.75.
4.2 Tegningskursen ved udnyttelse af Warrants er DKK [den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021] ("Udnyttelsesprisen"). The subscription price upon exercise of Warrants shall be DKK [the average stock exchange rate at closing in the period from 29 September to 27 October 2021] (the "Exercise Price").
4.3 Warrants kan udnyttes til og med 31. januar 2028 ("Udnyttelsesperioden"). Warrants kan kun udnyttes indenfor følgende to årlige vinduer:Umiddelbart efter offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og de følgende 21 dage.Umiddelbart efter offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport og de følgende 21 dage.Modtageren skal mindst udnytte 1.000 Warrants ad gangen eller Modtagerens resterende mængde af modnede ikke udnyttede Warrants, hvis denne mængde er mindre end 1.000. Exercise of Warrants may take place in the period until and including 31 January 2028 (the "Exercise Period"). Warrants may only be exercised in the following two annual windows:Immediately after the publication of the Company’s annual report and for the following 21 days.Immediately after the publication of the Company’s biannual report and for the following 21 days.The Optionee shall exercise not less than 1,000 at a time or the Optionee’s full remaining number of vested not exercised Warrants if this number is smaller than 1,000.
4.4 Uanset punkt 4.3 er Modtageren i alle tilfælde berettiget til at udnytte samtlige Warrants umiddelbart forud for en Exit Event. However, notwithstanding clause 4.3, the Optionee shall in any event be entitled to exercise all Warrants immediately prior to an Exit Event.
Hver af nedenstående begivenheder anses for en "Exit Event": Each of the events below shall constitute an "Exit Event":
 1. Hvis (a) mere end 50 % af stemmerettighederne eller aktiekapitalen i Selskabet overdrages til en uafhængig tredjemand, eller (b) Selskabet sælger sine aktiviteter (herunder et salg af alle eller en væsentlig del af Selskabets aktiver eller immaterielle rettigheder) til en uafhængig tredjemand.
 1. If (a) more than 50% of the voting rights or share capital of the Company is transferred to an independent third party, or (b) the Company sells its activities (including a sale of all or substantially all of the Company’s assets or intellectual property rights) to an independent third party.
 1. Hvis der gennemføres en fusion af Selskabet med et andet selskab eller en aktieombytning på sådanne vilkår, at de aktionærer, som ejer hele Selskabets aktiekapital umiddelbart forud for fusionen eller aktieombytningen, ikke kommer til at besidde en majoritet af selskabskapitalen i det selskab, som er et resultat af fusionen eller part i aktieombytningen.
 1. If the Company merges with another company, or the share capital of the Company is part of a share exchange, on conditions whereby the then current shareholders of the Company do not control a majority of the shares of the company resulting from the merger or being a party to the share exchange.
 1. Hvis det besluttes at opløse Selskabet ved solvent likvidation.
 1. If it is resolved to wind up the Company by way of solvent liquidation.
4.5 Selskabets bestyrelse fastsætter de nærmere vilkår for udnyttelse af Warrants i forbindelse med en forestående Exit Event og skal i rimelig tid forinden skriftligt underrette Modtagerne herom. The board of directors of the Company sets out the terms and conditions applying to exercise of Warrants in connection with a coming Exit Event and shall in due course inform the Optionees in writing thereof.
4.6 Såfremt der i forbindelse med en Exit Event gennemføres en samlet overdragelse til tredjemand af 100 % af Selskabets aktiekapital i en situation, hvor det samlede salg er baseret på en gruppe ("Kontrolgruppen") af aktionærers ret til at kræve, at alle øvrige aktionærer i Selskabet afstår deres samlede aktiebesiddelser i Selskabet til tredjemand på samme vilkår som Kontrolgruppen, skal Kontrolgruppen være berettiget til at kræve, at Modtagerne enten (i) udnytter alle ikke-udnyttede Warrants og medoverdrager de således nytegnede aktier i Selskabet til den pågældende tredjemand eller (ii) giver afkald på alle ikke udnyttede Warrants, som herefter bortfalder uden kompensation. In the event that 100 % of the Company's share capital is transferred to a third party in connection with an Exit Event  based on a group (the "Control Group") of shareholders' right to require that the remaining shareholders in the Company shall be obliged to sell their shares in the Company to a third party on the same terms and conditions as the Control Group, the Control Group shall be entitled to demand that the Optionees either (i) exercise all unexercised Warrants and transfer the shares subscribed for by exercise of the Warrants to the third party in question or (ii) waive their right to all unexercised Warrants, which will then lapse without compensation.
4.7 Meddelelse om udnyttelse af Warrants skal være modtaget af Selskabet senest på den sidste dag i Udnyttelsesperioden. Notice regarding exercise of the Warrants shall be received by the Company no later than on the last day of an Exercise Period.
4.8 Medmindre andet følger af vilkårene for udnyttelse i forbindelse med en Exit Event, skal udnyttelsesprisen indbetales kontant til Selskabet senest 7 kalenderdage efter meddelelsen om udnyttelse af Warrants. Selskabet forestår herefter registrering af den til udnyttelsen af Warrants hørende kapitalforhøjelse. Unless otherwise follows from the terms and conditions for exercise in connection with an Exit Event, the subscription price shall be paid in cash to the Company no later than 7 days after the notice regarding the exercise of the Warrants has been filed. Hereafter, the Company shall register the share capital increase related to the exercise of the Warrants.
5 BORTFALD AF WARRANTS LAPSE OF WARRANTS
5.1 Warrants, der ikke er udnyttet ved Udnyttelsesperiodens udløb eller umiddelbart forud for en Exit Event, jf. pkt. 4.4, bortfalder uden yderligere varsel og kompensation. Warrants not exercised upon expiry of the Exercise Period, or immediately prior to an Exit Event, see clauses 4.4, lapse automatically and without notice or compensation.
6 REGULERING AF UDNYTTELSESKURS OG/ELLER ANTAL AF ANPARTER REGULATION OF EXERCISE PRICE AND/OR THE NUMBER OF SHARES
6.1 Ændringer i Selskabets kapitalforhold, herunder tillige Selskabets udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants og lignende, medfører ikke regulering af Udnyttelsesprisen eller af antallet af aktier, som kan tegnes ved udnyttelse af Warrants, medmindre dette udtrykkeligt er anført i dette pkt. 6. Dette indebærer blandt andet, at der ikke foretages regulering af Udnyttelsesprisen eller af antallet af aktier, såfremt (opremsningen er ikke udtømmende): Changes in the capital situation of the Company, including if the Company issues convertible bonds or warrants and the like, shall not imply any adjustment of the Exercise Price or any adjustment of the number of shares which can be subscribed for by exercise of the Warrants unless otherwise expressly stated in this clause 6. This implies inter alia that the Exercise Price or the number of shares shall not be adjusted in the event that (the list is not exhaustive):
-    Selskabets aktiekapital forhøjes ved udnyttelse af Warrants eller andre warrantinstrumenter, -    the Company's share capital is increased the by the exercise of the Warrants or other warrant instruments;
-    stykstørrelsen af Selskabets anparter ændres (anpartssplit) uden samtidig ændring af aktiekapitalen, -    the face value of the Company's shares is changed (share split) without simultaneous change of the share capital;
-    Selskabet beslutter at udstede warrants eller konvertible gældsbreve (idet dog udnyttelse af sådanne warrants og/eller konvertible gældsbreve kan medføre en regulering, såfremt dette indebærer en ændring af Selskabets kapitalforhold, som udtrykkeligt anført i dette pkt. 6), -    the Company decides to issue warrants or convertible bonds (the exercise of such warrants and/or convertible bonds may, however, imply an adjustment if this exercise entails a change of the Company's capital situation as expressly stated in this clause 6);
-    Selskabet træffer beslutning om at fusionere med Selskabet som det fortsættende selskab, jf. dog pkt. 4.4(ii), -    the Company merges as the continuing company, but see clause 4.4(ii);
-    Selskabets aktiekapital forhøjes eller nedsættes til markedskurs, eller -    the share capital of the Company is increased or reduced at the market price;
-    Selskabets aktiekapital forhøjes til en kurs, der er højere end markedskursen, eller -    the share capital of the Company is increased at a price higher that the market price; or
-    Selskabet foretager udlodning af udbytte.
 • the Company distributes dividend.
6.2 Såfremt: In the event that:
-    Selskabets aktiekapital forhøjes til en lavere kurs end markedskursen, -    the share capital of the Company is increased at a price lower than the market price;
-    Selskabet udsteder fondsandele, eller -    the Company issues bonus shares; or
-    Selskabets aktiekapital nedsættes ved indløsning af anparter til en højere kurs end markedskursen, -    the share capital of the Company is reduced by redemption of shares at a price higher than the market price,
skal Udnyttelsesprisen reduceres samt, om fornødent, antallet af Warrants forhøjes i et sådant omfang, at Modtageren kompenseres således at den økonomiske værdi af Warrants er upåvirket af det pågældende forhold, idet Udnyttelsesprisen dog under ingen omstændigheder kan være mindre end pari. the Exercise Price must be reduced and, if necessary, the number of Warrants increased to the extent required in order to compensate the Optionee so that the economic value of the Warrants remain unaffected by the event in question. However, the Exercise Price shall under no circumstances be less than par value.
6.3 Såfremt: In the event that:
-    Selskabets aktiekapital nedsættes til en lavere kurs end markedskursen ved udbetaling til aktionærerne, -    the share capital of the Company is reduced at a price lower than the market price by payment to shareholders,
skal Udnyttelsesprisen forøges samt, om fornødent, antallet af aktier reduceres således, at den økonomiske værdi for Warrants forbliver uforandret i forhold til det pågældende forhold - dvs. i et sådant omfang, at der reguleres for den økonomiske fordel, Modtageren herved opnår. the Exercise Price shall be increased, and, if necessary, the number of shares be reduced so that the economic value of the Warrants remain unaffected by the event in question - i.e. to the extent required to adjust for the financial advantage so obtained by the Optionees.
6.4 Såfremt Selskabets aktiekapital nedsættes til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som Modtagerne kan tegne ved udnyttelse af Warrants reduceres (nedrundet), således at Modtagerne i relation til kapitalandele i Selskabet stilles, som om Warrants var udnyttet umiddelbart forud for beslutningen om kapitalnedsættelsen. Udnyttelsesprisen ændres ikke. If the share capital of the Company is reduced to cover a loss, the number of shares that the Optionees can subscribe for by exercising the Warrants must furthermore be reduced (rounded down) so that the Optionee's capital share in the Company is unaffected by the resolution on the capital reduction. The Exercise Price will not change.
6.5 Såfremt: In the event that:
-    Selskabet fusionerer med Selskabet som ophørende selskab, jf. dog pkt. 4.4(ii), eller -    the Company merges as the discontinuing company, but see clause 4.4(ii); or
-    Selskabet spaltes, -    the Company demerges,
skal Warrants erstattes af nye anpartsinstrumenter med samme økonomiske værdi for Modtagerne i de(t) fortsættende selskab(er). I tilfælde af spaltning beslutter de fortsættende selskaber, i hvilket selskab Modtagerne skal modtage nye anpartsinstrumenter. the Warrants shall be replaced by new equity instruments of the same financial value for the Optionees in the continuing company(ies). In the event of a demerger the continuing companies decide in which company the Optionees shall receive new equity instruments.
6.6 Selskabet giver skriftlig meddelelse til Modtagerne, såfremt der træffes beslutning om de i pkt. 6.5 nævnte forhold. If a decision is made in respect of the matters referred to in clause 5.5, the Company shall notify the Optionees in writing.
6.7 Regulering i henhold til pkt. 6.2 - 6.5 foretages af Selskabets revisor til forholdsmæssig fordeling på alle Warrants, der på tidspunktet for den begivenhed, der har udløst behovet for justering, ikke er udnyttet. Revisors beregning skal ske i henhold til anerkendte principper. Revisors foreslåede regulering er endelig og bindende for Selskabet og Modtageren. Adjustments pursuant to clauses 6.2 to 6.5 shall be calculated by the Company's auditor distributed proportionally on all Warrants not exercised at the time of the event triggering such adjustment. The auditor's calculation must be made in accordance with generally accepted principles. The adjustments calculated by the auditor shall be final and binding upon the Company and the Optionee.
7 OVERDRAGELSE TRANSFER
7.1 Warrants er personlige og kan hverken sælges, bortgives, pantsættes eller på anden måde overdrages til tredjemand frivilligt eller ved udlæg, idet det dog skal være tilladt for Modtageren at overdrage sine Warrants og rettigheder under den indgåede warrantaftale til et af Modtageren helejet selskab, der i tilfælde af eventuel overdragelse skal tiltræde ejeraftalen for Selskabet. The Warrants are personal and cannot be sold, disposed of, pledged or transferred to third parties in any other way, save that the Optionee shall be permitted to transfer his Warrants and rights under the warrant agreement to a company wholly owned by the Optionee, provided that such company accedes to the shareholders agreement of the Company.
7.2 Ved Modtagerens død kan tildelte Warrants dog udnyttes af boet. Upon the death of the Optionee, the Warrants may be exercised by the Optionee's estate.
8 SKATTEMÆSSIGE FORHOLD M.V. TAX ETC.
8.1 Enhver skattemæssig konsekvens for en Modtager hidrørende fra Warrants er i øvrigt Selskabet uvedkommende. Any tax consequence for an Optionee relating to the Warrants is of no concern of the Company. 
--- ---

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail:  pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Med en 100% selvbetjeningsløsning via Freetrailer Appen og den elektroniske lås gives Freetrailers Partnere og deres kunder fuld fleksibilitet og i dag har mere end 4 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:

+60 samarbejdspartnere

+350 afhentningssteder

+2.100 trailere
+600.000 årlige udlejninger

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

Abonner

Dokumenter og links