Årsrapport 2008 - Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger for 2008 og forventer fortsat vækst i 2009


            
-     Omsætningen for 2008 er den højeste nogensinde i Lundbecks
historie
-     Væksten er drevet af to-cifrede vækstrater af Cipralex®,
Ebixa®, og Azilect®
-     Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger
for 2008
-     Lundbeck forventer fortsat vækst i 2009 og øger
investeringerne i forskning og udvikling
-     Ledelsen har defineret fem strategiske indsatsområder, der
vil bidrage til at udvikle Lundbeck og sikre virksomhedens mellem- og
langsigtede vækst
-     Lundbeck vil senest i forbindelse med delårsrapporten for
2. kvartal 2009 opstille finansielle forventninger til 2009 inklusive
Ovation

Lundbeck aflægger et årsregnskab med finansielle resultater, der
lever op til alle de finansielle forventninger selskabet fremsatte i
marts 2008. Omsætningen oversteg for første gang DKK 11 mia. i 2008,
og Lundbecks ledelse betragter resultatet som særdeles
tilfredsstillende.

Omsætningen fortsatte væksten i 2008 og var primært drevet af
Lundbecks produkter Cipralex®, der voksede 18%, Ebixa®, der voksede
14% og Azilect®, der udviste en vækst på 57%. Europa udviste den
største vækst med 13% (14% opgjort i lokalvaluta), hvor såvel
Cipralex® som Ebixa® og Azilect® fortsætter med at vinde
markedsandele. I Internationale Markeder steg omsætningen med 10%
(17% opgjort i lokalvaluta) drevet særligt af Cipralex®, der løbende
igennem året har vundet markedsandele. I USA har omsætningen været
påvirket af en reduktion af lageret på Lexapro®, der har medført en
nedgang i omsætningen på DKK 256 mio. Justeret for denne reduktion
ville omsætningen fra Lexapro® været steget med 5%.

Omsætning og indtjening
Eksklusive ikke-tilbagevendende poster
-     Omsætning: DKK 11.282 mio. (+7%)
-     Resultat af primær drift (EBIT): DKK 2.833 mio. (+7%)
-     Investeringer i forskning og udvikling: 22,3% af
omsætningen og DKK 2.511 mio. (+15%)
-     EBIT-margin: 25,1%

Kommentarer til årsrapporten
Lundbecks koncernchef Ulf Wiinberg udtaler i forbindelse med
årsrapporten:"Det finansielle resultat for 2008 er særdeles tilfredsstillende og
udviser god vækst. Vores ambition er, at Lundbeck skal være den
virksomhed i verden, der gør den største forskel i behandlingen af
patienter med sygdomme i centralnervesystemet. Lundbeck skal være et
selskab i vækst og med den forestående overtagelse af Ovation og de
initiativer, vi har igangsat internt i Lundbeck har vi et godt
udgangspunkt for at leve op til den ambition, også i perioden
2012-14."
Hoved- og nøgletal

                     2008  2007  2008  2007
                    4. kvt. 4. kvt. helår helår

Hovedtal (DKKm)
Omsætning                 2.653  2.830 11.282 10.985
Resultat af primær drift          212   267 2.352 2.695
Finansielle poster, netto         (197)  (67) (185)  (50)
Resultat før skat               6   166 2.123 2.562
Skat af årets resultat           (1)   73  613  792
Periodens og årets resultat          7   92 1.510 1.770
Egenkapital                7.592  7.185 7.592 7.185
Samlede aktiver             12.607 12.326 12.607 12.326
Pengestrømme fra drifts- og inv.       42  (83) 2.193 1.610
aktiviteter
Investeringer i materielle aktiver,     118   140  229  474
brutto

Nøgletal (%)
EBIT-margin                 8,0   9,4  20,8  24,5
Afkastningsgrad               4,2   4,8  29,8  34,9
Egenkapitalforrentning           0,1   1,3  20,4  25,3
Forskning- og udviklingsomkostninger i
% af omsætningen              32,2  24,0  26,5  19,9
Egenkapitalandel              60,2  58,3  60,2  58,3
Formuens omsætningshastighed        21,0  23,0  89,5  89,1

Aktiedata (DKK)
Resultat pr. aktie (EPS)          0,03  0,46  7,67  8,63
Resultat pr. aktie, udvandet (DEPS)    0,03  0,46  7,67  8,63
Foreslået udbytte pr. aktie          -    -  2,30  2,56
Cashflow pr. aktie             0,28  1,02 14,12 13,18
Indre værdi pr. aktie           38,71  35,81 38,71 35,81
Markedsværdi               21.657 28.605 21.657 28.605


Omsætningsfordeling

           2008                  Vækst i
                   2008
           4.kvt.                lokalvaluta
               Vækst  helår  Vækst

DKKm
- Europa       1.564   12%   6.213   13%       14%
- Internationale    530   1%   2.409   10%       17%
Markeder
- USA          509  -19%   2.464   -5%       -2%

- Cipralex®      1.151   12%   4.829   18%       22%
- Lexapro®       509  -19%   2.464   -5%       -2%
- Ebixa®        475   12%   1.879   14%       15%
- Azilect®        80   69%    263   57%       59%


Ikke-tilbagevendende poster
Lundbecks regnskab er i 2008 blevet påvirket af to
ikke-tilbagevendende poster. Den ene vedrører en nedskrivning af
rettighederne til stoffet Flurizan®, hvor videreudvikling af stoffet
blev indstillet i 2. kvartal 2008. Den anden vedrører frasalget af
ikke-strategiske ejerandele i fire kapitalfonde til LFI a/s
(Lundbeckfonden) i begyndelsen af 2009, men med påvirkning for
regnskabet i 2008.               Ekskl.
              Ikke-tilbagevendende ikke-tilbagevendende
        Rapporteret    poster        poster

DKK mio.
Omsætning      11.282                  11.282

Omkostninger
  - Produktion    1.837                   1.837
  -
Distribution     2.459                   2.459
  -
Administration    1.651                   1.651
  - Forskning
og udvikling     2.992    Flurizan (481)        2.511
  - Andre
driftsudgifter,
netto          (9)                    (9)

Resultat af
primær drift
(EBIT)        2.352                   2.833

Finansielle
poster, netto     (185)  Kapitalfonde (96)         (89)

Resultat før
skat         2.123                   2.700Udbytte
Det er bestyrelsens forslag at udbetale udbytte for 2008 på 30% af
årets resultat til aktionærer i moderselskabet svarende til DKK 2,30
pr. aktie.

Finansielle forventninger til 2009
Den farmaceutiske industri er i sin natur mindre konjunkturfølsom end
de fleste andre industrier. Hverken operationelt eller finansielt har
Lundbeck i 2008 været negativt påvirket af den verdensomspændende
økonomiske krise.

Det kan dog på nuværende tidspunkt ikke afvises, at Lundbeck kan
blive ramt. De finansielle forventninger til 2009 fremlægges med det
forbehold, at det fremtidige omfang af den økonomiske krise ikke er
kendt, og at forventningerne udelukkende er baseret på den viden,
Lundbeck har i dag.

Den 9. februar offentliggjorde Lundbeck, at selskabet køber
amerikanske Ovation Pharmaceuticals, Inc. (Ovation). Overtagelsen af
Ovation er betinget af en godkendelse af amerikanske
konkurrencemyndigheder, hvilket forventes at ske i løbet af marts
2009. Den finansielle forventning gives derfor på nuværende tidspunkt
udelukkende for Lundbeck.

De finansielle forventninger til 2009 inkluderer en omsætning på DKK
124 mio. vedrørende frasalget af aktierne i LifeCycle Pharma A/S til
LFI a/s (Lundbeckfonden) i begyndelsen af 2009.

I 2009 forventer Lundbeck, at omsætningen i 2009 vokser til DKK
12-12,5 mia., og at resultat af primær drift (EBIT) vil udgøre DKK
3,0-3,2 mia.

Lundbeck vil øge investeringerne i forskning og udvikling, som
forventes at udgøre 23-24% af omsætningen i 2009.

Lundbecks vej
Det er Lundbecks ambition at være et selskab i vækst. Lundbeck har i
dag førende lægemidler, der kan sikre fortsat vækst i de kommende år.
Endvidere er der i pipelinen innovative lægemiddelkandidater, som kan
drive væksten på mellemlang og lang sigt.

For at realisere ambitionen om at blive verdens bedste selskab inden
for behandling af hjernesygdomme har vi defineret fem strategiske
indsatsområder, der hver skal bidrage til at udvikle Lundbeck. Vi har
iværksat programmet "Decisions Now", der bliver omdrejningspunktet i
udviklingen af Lundbeck i de kommende år. Programmet er forankret i
hele virksomheden, mens ansvaret for aktiviteterne er placeret i den
øverste daglige ledelse.

Products - Realisere det fulde potentiale af markedsførte lægemidler
Lundbecks eksisterende lægemidler indeholder et betydeligt
vækstpotentiale. Ledelsen har
identificeret tiltag, som kan realisere dette potentiale og bidrage
til omsætningsvæksten i de kommende år. Derudover vil den forventede
vækst i Ovation kunne tilføre en omsætning, der er større end det
forventede omsætningstab i forbindelse med patentudløbet på Lexapro®
i USA i 2012.

Pipeline - Maksimere værdien af nye, innovative lægemidler
Lundbeck investerer i dag mere end 20% af omsætningen i forskning og
udvikling. Innovation
og medicinske forbedringer er en grundsten i vores strategi. Det høje
investeringsniveau skal sikre en fortsat styrkelse og bredde i vores
pipeline, der skal skabe størstedelen af den langsigtede vækst.
Forøgelsen af investeringerne har fokus på selskabets
senfaseprojekter med henblik på at accelerere udviklingen og
maksimere værdien af projekterne.

Partners - Intensivere væksten gennem forretningsudvikling og
partnerskaber
Indlicenseringer, opkøb og partnerskaber vil fortsat være en del af
Lundbecks strategi. Vi
har opsat mål for den værdi, vi ønsker, at området for
forretningsudvikling skal bidrage med, og med en kommerciel platform
i USA vil vi også eftersøge produkter og udviklingsprojekter på det
amerikanske marked. Samtidig vil vi efterse vores eksisterende
partnerskabsaftaler og forsøge at maksimere mulighederne i aftalerne.

Performance - Øge effektiviteten og minimere omkostningerne
Vi vil frigøre ressourcer til investeringerne på de øvrige områder
ved at effektivisere vores
virksomhed. Projektet har til hensigt at gennemgå processer, systemer
og indkøb i virksomheden.

People - Udvikle high performancekultur og sikre konsistente mål
En forudsætning for at kunne udleve ovennævnte ambitioner, iværksætte
de værdiskabende
initiativer og udvikle indtjeningen, er, at organisationen er gearet
til udfordringerne. Virksomheden og medarbejderne skal være præget af
en high performance-mentalitet, hvor
samarbejde, forandringsvillighed, innovationsevne og præstationslyst
er nøgleordene.

Lundbecks udviklingsportefølje
Lundbeck har en række nye, lovende lægemidler undervejs inden for
vores hidtidige specialer, depression, angst og psykose og på nye
områder som slagtilfælde og alkoholafhængighed. Endvidere har Ovation
en udviklingsportefølje, der er rettet mod epilepsi.

Overtagelsen af Ovation afventer godkendelse af amerikanske
konkurrencemyndigheder.

I løbet af de kommende tolv måneder forventer Lundbeck en række
nyheder vedrørende flere af projekterne under klinisk udvikling -
herunder:

-     Kliniske fase III data for Lu AA21004 til behandling af
depression
-     Kliniske fase II data for Lu AA24530 til behandling af
depression
-     Beslutning fra FDA vedrørende Serdolect® til behandling af
skizofreni
-     Kliniske fase IIb data for Lu 31-130 til behandling af
psykose
-     Kliniske fase II data for Lu AE58054 til behandling af
psykose

Depression og angst
Lu AA21004 er det stof, der er længst fremme i vor udvikling af en ny
klasse af lægemiddelkandidater til behandling af depression og angst.
Fase III-programmet omfatter ved årets udgang 14 aktive
undersøgelser, hvor patientrekrutteringen forløber som planlagt.
Heraf har ni fokus på behandling af depression og fem har fokus på
behandling af generaliseret angst. Lundbeck forventer, at det samlede
fase III-program vil omfatte mere end 5.000 patienter.

Lu AA24530 tilhører også en ny klasse af antidepressive lægemidler.
Udviklingen forløber som planlagt, og de igangværende fase
II-undersøgelser forventes afsluttet i første halvår 2009.

De to projekter samt Lu AA34893 i klinisk fase II, der også udvikles
til behandling af bipolar lidelse, dækker hele det differentierede
spektrum af affektive sindslidelser. De kliniske forsøg er i
øjeblikket midlertidigt indstillet af tekniske årsager, og Lundbeck
forventer en nærmere afklaring i løbet af 2009.

Psykose/skizofreni
Vedrørende Serdolect®, så har Lundbeck modtaget information om, at
FDAs PDAC-kommitté (Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee)
planlægger at holde et møde den 7. april 2009, hvor
registreringsansøgningen på Serdolect® til behandling af skizofreni
skal diskuteres.

Lundbeck og Solvay Pharmaceuticals, B.V. har igangsat to kliniske
fase III-undersøgelser med bifeprunox til vedligeholdelsesbehandling
af skizofreni. Rekrutteringen af patienter til de to undersøgelser
forløber planmæssigt. Hver af undersøgelserne vil omfatte ca. 450
patienter, der behandles i 12 måneder. Resultater fra undersøgelserne
forventes i anden halvdel af 2010.

Lundbeck har i 2008 indledt fase II-undersøgelser med Lu AE58054, der
blev overtaget med købet af det amerikanske biotekselskab Saegis
Pharmaceuticals, Inc. i 2006. Stoffet har i prækliniske undersøgelser
dokumenteret evnen til at forbedre kognition. Lu AA58054 rammer andre
områder i hjernen end traditionelle antipsykotika og forbedrer den
overordnede kliniske effekt af en kombineret behandling. Derfor
forventer Lundbeck, at patienter i behandling med Lu AE58054 vil
blive mere velfungerende og bl.a. blive bedre til at løse praktiske
problemer i deres dagligdag. Undersøgelsen består af to
behandlingsgrupper med 60 patienter i hver, og foreløbige resultater
forventes ved udgangen af 2009.

Lu 31-130 har vist et positiv resultat i en afsluttet fase
IIa-toleranceundersøgelse. Lu 31-130 har en unik
receptorbindingsprofil og forventes at have effekt på både de
positive og de negative symptomer kombineret med en lav risiko for
ekstrapyramidale bivirkninger (bevægelsesforstyrrelser). Lundbeck
igangsatte i 2008 en fase IIb-undersøgelse, hvor Lu 31-130
sammenlignes med stoffet olanzapin. Lundbeck forventer resultater af
denne undersøgelse i anden halvdel af 2009.

Psykose / bipolar lidelse
Lundbeck har indledt kliniske fase II-undersøgelser med stoffet Lu
AA39959, der er det første i en ny klasse med en unik profil.
Prækliniske undersøgelser i dyremodeller har vist en virkning mod
psykotiske symptomer samt antidepressiv-lignende virkning. Lundbeck
forventer, at Lu AA39959 vil vise tydelig og overbevisende effekt hos
patienter med bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom) og vil have
yderligere positive egenskaber som f.eks. en lav andel af patienter,
der i stedet udvikler mani. Fase II-undersøgelsen er
placebokontrolleret og omfatter 180 patienter med bipolar lidelse
type I eller type II.

Lu AA34893 bliver i fase II undersøgt både som behandling af bipolar
lidelse og depression.

Akut iskæmisk slagtilfælde
Lundbeck har indledt en fase III-undersøgelse med desmoteplase til
behandling af akut iskæmisk slagtilfælde (blodprop i hjernen), hvor
blodtilførslen til en del af hjernen afbrydes.

Fase III-undersøgelsen består af to placebokontrollerede
undersøgelser på hver ca. 320 patienter. Lundbeck optager patienter
til studierne på centre i Europa, USA, Canada, Sydamerika og Asien. I
samråd med sundhedsmyndighederne er undersøgelserne udformet med det
formål at måle behandlingseffekten af én dosis desmoteplase givet
tre-ni timer efter, at et slagtilfælde er indtruffet. Effekten af
behandlingen vurderes efter 90 dage.

Alkoholafhængighed
Lundbeck har iværksat tre fase III-undersøgelser med i alt mere end
1.800 patienter, som får henholdsvis nalmefen og placebo. I de to
første undersøgelser behandles patienterne i seks måneder primært for
at vise effekten, mens patienterne i den sidste undersøgelse
behandles i et år for at bekræfte, at stoffet er veltolereret. De
første data ventes i første halvår 2011.

Nalmefen bygger på et helt nyt princip for behandling af
alkoholafhængighed. I modsætning til eksisterende behandlinger sigter
behandlingen ikke mod at afholde patienter fra at drikke. I stedet
bremser stoffet den mekanisme i hjernen, som giver lyst til at drikke
mere, og dermed kan patienterne kontrollere og begrænse deres
alkoholindtag. Samtidig kan nalmefen tages som tablet efter behov,
mens eksisterende lægemidler skal tages fast i en længere periode.

Andre udviklingsprojekter
Lundbeck har i 2008 indledt fase I-undersøgelser med Lu AA38466 for
at studere stoffets sikkerhed, tolerabilitet og farmako-kinetiske
profil i mennesker. Lu AA38466 er en ion-kanal modulator og har vist
overbevisende effekt i flere dyremodeller inden for neurologiske
sygdomme.

Beskyttelse af patenter og andre immaterielle rettigheder
En forudsætning for Lundbecks fortsatte store investeringer i
innovative lægemidler er, at immaterielle rettigheder respekteres.
Det er Lundbecks opfattelse, at koncernens immaterielle rettigheder
er valide og retskraftige, og det er Lundbecks politik energisk at
håndhæve sine immaterielle rettigheder, hvor end de måtte blive
krænket.

Lundbeck har verserende patentsager i Australien, Belgien, Canada,
Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien og
Nordirland, Tyskland, USA og Østrig omhandlende koncernens
immaterielle rettigheder vedrørende escitalopram.


Afgørelser i væsentlige patentsager
I begyndelsen af 2009 har Lundbeck vundet tre sager i Canada.
Afgørelserne betyder, at generiske kopier af escitalopram ikke kan
markedsføres i Canada inden udløbet af patentet bag escitalopram.
Stofpatentet udløber i 2014 i Canada. Afgørelserne er appelleret.

I 2009 har Lundbeck endvidere vundet en appelsag ved den engelske
højesteret. Afgørelsen, der blev enstemmigt vedtaget af alle dommerne
i sagen ved House of Lords, fastslår, at stofpatentet bag
escitalopram er validt og retskraftigt. Afgørelsen kan ikke
appelleres.

Incitamentsordning
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har besluttet, i overensstemmelse med
bemyndigelsen i selskabets vedtægter pkt. 4.4, at udstede
tegningsoptioner ("warrants") for indtil i alt nominelt 3.000.000 kr.
svarende til 600.000 aktier.

Tegningsberettigede er medlemmerne af H. Lundbeck A/S's direktion
samt ledende medarbejdere, der er udpeget af H. Lundbeck A/S's
direktion, og som er ansat i H. Lundbeck A/S eller H. Lundbeck A/S's
datterselskaber. Nævnte datterselskaber udgør danske og udenlandske
selskaber, i hvilke H. Lundbeck A/S direkte eller indirekte ejer
minimum 50 % af aktierne. Medlemmerne af selskabets bestyrelse er
ikke omfattet af ordningen.

Retten til at tegne tegningsoptioner i henhold til de gældende vilkår
tildeles den 16. marts 2009.

For direktionen er erhvervelse af samtlige af de tegnede
tegningsoptioner eller en del heraf den 16. marts 2012 betinget af H.
Lundbeck A/S's placering i en sammenligningsgruppe af selskaber inkl.
H. Lundbeck A/S (peer-gruppe) med hensyn til samlet afkast til
aktionærerne (Total Shareholder Return), samt at direktørens
ansættelsesforhold ikke er opsagt eller ophævet i perioden fra og med
16. marts 2009 til og med 16. marts 2012.

Bestyrelsen har fastsat det antal tegningsoptioner, de enkelte
medlemmer af direktionen kan tegne, til et antal, hvis markedsværdi
svarer til 8 måneders grundløn i 2009 for det respektive
direktionsmedlem, dog 12 måneders grundløn for selskabets
administrerende direktør, fratrukket 10% af 12 måneders grundløn i
2009.

Tegningsoptionerne giver ret til at tegne 1 (en) aktie i selskabet af
nom. DKK 5. Tegning af aktier sker til en kurs pr. aktie à nominelt
kr. 5 svarende til gennemsnittet af H. Lundbeck A/S aktiens
slutkurser på Københavns Fondsbørs, alle handler, i børsdagene i
perioden 4. marts 2009 - 10. marts 2009, begge dage inklusive, dog
kan kursen pr. nominelt 1 kr. ikke være lavere end 85% af H. Lundbeck
A/S-aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet, alle handler,
divideret med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal kroner
(udnyttelseskursen). Tegningsoptionerne kan udnyttes i perioden fra
og med erhvervelsesdagen, den 16. marts 2012, til og med den 15.
marts 2017.

Antallet af tildelte tegningsoptioner til medlemmerne af direktionen
beregnes og fastsættes, når udnyttelseskursen er kendt, dog senest
den 13. marts 2009. Den maksimale værdi den 16. marts 2009 beregnes i
henhold til Black & Scholes formlen, idet det forudsættes, at H.
Lundbeck A/S placeres som nr. 1 i ovennævnte sammenligningsgruppe.

Markedsværdien pr. tegningsoption på beslutningstidspunktet den 3.
marts 2009 er opgjort til ca. DKK 52,00 i henhold til Black & Scholes
formlen ud fra følgende forudsætninger: En udnyttelseskurs på 122,00,
en volatilitet for Lundbeck aktien på 42,22%, en udbytteprocent på
1,50%, en risikofri rente på 3,24%, og en periode på i gennemsnit ca.
91 måneder.

Bestyrelsen besluttede endvidere at tildele de respektive
direktionsmedlemmer et antal vederlagsfri aktier i H. Lundbeck A/S,
hvis antal beregnes ved at dividere 10% af det enkelte
direktionsmedlems grundløn i 2009 med udnyttelseskursen gældende for
tegningsoptionerne, dog reguleres antallet af aktier i det omfang det
er nødvendigt for at overholde 10%-værdigrænsen i Ligningslovens § 7
H, stk. 2, nr. 2 b). Aktierne tildeles på vilkår, der er i
overensstemmelse med vederlagsretningslinjer for direktionen i H.
Lundbeck A/S, som er vedtaget på selskabets ordinære
generalforsamling den 22. april 2008. Tilsvarende gælder øvrige
ledende medarbejdere.

Regnskabsmæssigt vil de tildelte aktier og tegningsoptioner blive
indregnet over resultatopgørelsen til fair value, idet der foretages
en sandsynlighedsberegning vedrørende H. Lundbeck A/S' placering i
ovennævnte sammenligningsgruppe for så vidt angår tegningsoptionerne
tildelt direktionen. Direktionens erhvervelse af aktier og
tegningsoptioner er betinget af opnåelse af markedsmæssige mål,
hvorfor værdien heraf indregnes over resultatopgørelsen over
optjeningsperioden (3 år).

Telefonkonference
Lundbeck afholder i dag kl. 14:00 en telefonkonference for
kapitalmarkedets interessenter, som kan følges på koncernens
hjemmeside www.lundbeck.com under sektionen 'Investors' -
'Presentations'.

Mere information
Elektronisk udgave af årsrapporten for 2008 og flere oplysninger om
Lundbeck findes på selskabets hjemmeside www.lundbeck.com. Den trykte
udgave af årsrapporten for 2008 foreligger den 2. april 2009.

Lundbeck kontakt


Investorer:         Presse:

Jacob Tolstrup        Mads Kronborg
Director, IR & Communication Media Relations
Tlf. 36 43 30 79       Tlf. 36 43 28 51

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26


Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international
farmaceutisk virksomhed, som beskæftiger sig med forskning og
udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler til
behandling af psykiske og neurologiske sygdomme. Koncernen havde en
nettoomsætning i 2008 på DKK 11,3 mia. (cirka EUR 1,5 mia. eller USD
2,2 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.500 globalt. For
yderligere information, se www.lundbeck.com.