De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) godkender en opdatering af anvendelsen af Abilify Maintena (aripiprazol) som injicerbar opløsning med forlænget frigørelse ved at inkludere nye kliniske data

  • Opdateringen indeholder en beskrivelse af kliniske data for Abilify Maintena i behandlingen af voksne patienter med skizofreni, der oplever akutte tilbagefald
  • Godkendelsen er baseret på Abilify Maintenas effekt, tolerabilitet og sikkerhed i et 12-ugers studie hos voksne med akut tilbagefald af skizofreni
  • Pivotale effektresultater blev offentliggjort i den trykte udgave af The Journal of Clinical Psychiatry i november

Valby, Danmark og Tokyo, Japan, 7. december 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) oplyser, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har godkendt en opdatering af anvendelsen af Abilify Maintena® (aripiprazol) injicérbar opløsning med forlænget frigørelse. Godkendelsen er baseret på resultater fra et kontrolleret klinisk studie i behandling af akutte tilbagefald hos voksne patienter med skizofreni. Effekten er blevet påvist i et 12-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, som viste, at behandling med Abilify Maintena (samtidig med oral aripiprazol i de første to uger) medførte en betydelig bedring af symptomerne og med en acceptabel sikkerheds- og tolerabilitetsprofil[i] hos patienter, der oplevede et akut tilbagefald af skizofreni. Disse data blev offentliggjort i den trykte udgave af The Journal of Clinical Psychiatry i november måned[ii].

Abilify Maintena, der er et atypisk antipsykotikum, er tidligere blevet godkendt af FDA i februar 2013 til intramuskulær anvendelse til behandling af skizofreni. Effekt blev påvist i et placebokontrolleret, randomiseret vedligeholdelsesstudie hos voksne patienter med skizofreni, og studier med oral aripiprazol støtter yderligere denne effekti,[iii].

En akut forværring af de psykotiske symptomer, også omtalt som sygdomstilbagefald, er en afgørende faktor i behandlingen af skizofreni, og kan opstå, når en patient ikke længere responderer på eller holder op med at tage sin antipsykotiske medicin[iv],” siger studieleder John M. Kane, M.D., leder af psykiatriafdelingen, Zucker Hillside Hospital, og næstformand for Behavioral Health Services, North Shore-LIJ Health System. “Disse data – og den opdaterede produktgodkendelse – bekræfter anvendeligheden af Abilify Maintena i en akut situation, hvor det giver lægen nye valgmuligheder både til den indledende og den vedvarende behandling af patienter med skizofreni”i

Kliniske studieresultater

Abilify Maintenas effekt til behandling af voksne patienter i den akutte fase ved tilbagefald af skizofreni blev påvist i et 12-ugers multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie hos voksne patienter. Det primære mål, der blev anvendt til at vurdere de psykiatriske tegn og symptomer var PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), en skala med 30 punkter, der måler positive og negative symptomer på skizofreni og generel psykopatologi ved hjælp af en pointskala fra 1 (fraværende) til 7 (ekstrem). Det primære effektmål var pre-specificeret til at måle ændringen fra baseline til 10. behandlingsuge. Samtlige patienter i studiet var indlagte patienter, der opfyldte DSM-IV-TR-kriterierne for skizofreni, og som oplevede en akut psykotisk episode som defineret ved både en PANSS-score på 80 eller højere og en PANSS-score over 4 for hvert af de fire specifikke psykotiske symptomer (konceptuel desorganisering, hallucinatorisk adfærd, mistænksomhed/ forfølgelses-forestillinger, usædvanligt tankeindhold). Patienterne havde en PANSS middel total score på 103 ved studiestart.i

I alt fik 339 patienter dobbeltblindet behandling med Abilify Maintena 400 mg (n=167) eller placebo (n=172), fordelt på hhv. 64,3 % (Abilify Maintena) og 49,4 % (placebo) af de patienter, der gennemførte 10 ugers behandling. Det primære effektmål var ændring fra baseline til 10-ugers målepunkt i samlet PANSS-score, som viste større forbedring med Abilify Maintena sammenlignet med placebo (-26,8 vs. -11,7, respektivt p<0,0001); statistisk signifikante forbedringer med Abilify Maintena blev vist på alle målte tidspunkter fra uge 1-12.i Resultatet af det sekundære effektmål var ændringen fra baseline til 10. behandlingsuge målt på Clinical Global Impression Severity of Illness Scale (CGI-S) score som også viste statistisk forbedring ved brug af Abilify Maintena sammenlignet med placebo (-1,4 vs. -0,6, respektivt p<0,0001).i

Tolerabilitetsprofil for Abilify Maintena

Den generelle sikkerheds- og tolerabilitetsprofil for Abilify Maintena var i dette studie generelt i overensstemmelse med det, der blev observeret i tidligere dobbeltblindede fase III studier.[v],[vi] Den mest almindelige årsag til behandlingsophør var, at patienten trak sit samtykke tilbage i Abilify Maintena-gruppen (19 % mod 9 % for placebo) og manglende effekt i placebogruppen (29 % mod 7 % for Abilify Maintena). Ophør på grund af bivirkninger forekom hos 4 % af patienterne, der fik Abilify Maintena vs. 8% af patienter, der fik placebo.ii Almindelige bivirkninger (≥5 % og med en forekomst, der er mindst 2 gange højere end placebo) var vægtforøgelse (16,8 % mod 7,0 %), akatisi (11,4 % mod 3,5 %), sedation (5,4 % vs. 1,2%) og smerter på injektionsstedet (5,4 % mod 0,6 %).i

Om Abilify Maintena (aripiprazol)

Abilify Maintena (aripiprazol én gang om måneden) er den første og eneste injektion én gang om måneden af en dopamin D2 partiel agonist. Det er tilgængeligt i USA for behandling af skizofreni og i en række europæiske lande til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter, der er stabiliseret med oral aripiprazol. I Canada er det tilgængeligt til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos stabiliserede voksne patienter og i Australien til vedligeholdelse af klinisk forbedring ved behandling af skizofreni.

Abilify Maintena, et atypisk antipsykotikum, er en intramuskulær depotformulering af aripiprazol. Det er et sterilt frysetørret pulver, som, når det rekonstitueres med sterilt vand til injektion, danner en injicerbar opløsning, som administreres månedligt. Efter den første injektion med Abilify Maintena sammen med en overlappende 14 dages dosis af oral antipsykotisk behandling, giver efterfølgende injektioner med Abilify Maintena uafbrudt medicinering i 30 dage ad gangen. Det tilvejebringer en behandlingsmulighed for at tage fat på to af de vigtigste overvejelser i behandling af skizofreni – forbedre symptomer hos patienter med akutte tilbagefald og reducere risikoen for tilbagefald, eller genkomst af symptomforværring. Depotformuleringer af antipsykotiske midler giver patienter med koncentrationer af det aktive lægemiddel, der forbliver på et terapeutisk område i en længere periode.ii,v

Om skizofreni

Skizofreni er en sygdom, der er karakteriseret ved en forvrængning i tankeprocessen og den følelsesmæssige forståelse. Den kommer oftest til udtryk som hallucinationer, paranoide eller bizarre vrangforestillinger eller uorganiseret tale og tankegang, og er ofte associeret med stærk social og arbejdsmæssig dysfunktion. Symptomerne starter typisk i den tidlige voksenalder, og er en kronisk tilstand, som ofte kræver livslang behandling for at lindre symptomerne. Det estimeres, at skizofreni rammer ca. 1 % af den voksne befolkning i USA, og ca. 24 millioner mennesker globalt.[vii],[viii] I USA er der cirka 2,4 millioner voksne med skizofreni, og det er lige udbredt i begge køn.[ix],[x] Sygdommen kan ikke helbredes, men symptomer og risiko for tilbagefald kan for de fleste patienters vedkommende kontrolleres med den rette antipsykotiske behandling.[xi]

Lundbeck kontakt

 

Investorer: Presse:
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Pressechef
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
36 43 24 26 36 43 30 00
   
Jens Høyer Ashleigh Duchene
Specialist, Investor Relations Senior Manager, Communications
JSHR@lundbeck.com ADUC@lundbeck.com
36 43 33 86 +1 847 282 1164
   
   

Otsuka kontakter

 

Presse:  
NORDAMERIKA JAPAN/ASIEN
Rose Weldon Jeffrey Gilbert
Otsuka America Pharmaceutical, Inc. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd
rose.weldon@otsuka-us.com gilbert.jeffrey@otsuka.co.jp
+1 609 524 6879, +1 215 801 7644 (cell) +81 3 6361 7379, +81 80 8728 6039
   
EUROPA Investorer:
Alison Ross Yoko Ishii
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Investor Relations Dept.
Aross@otsuka-europe.com Otsuka Holdings Co, Ltd.
+44 7768 337 128 Ishiiyo@Otsuka.jp
  +81 3 6361 7411
   
   
     

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Om Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. er en global medicinalvirksomhed, som arbejder ud fra følgende virksomhedsfilosofi: “Otsuka — mennesker der skaber nye produkter til bedre sundhed verden over.” Otsuka forsker i, udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og originale produkter med fokus på farmaceutiske produkter til behandling af sygdomme og konsumentprodukter til dagligdags opretholdelse af sundhed.

Inden for lægemidler er Otsuka førende på det udfordrende område med psykiske lidelser, og selskabet har også forskningsprogrammer inden for flere utilstrækkeligt behandlede sygdomme, herunder tuberkulose, som udgør et stort sundhedsproblem globalt. Disse tiltag illustrerer bedre end ord, hvordan Otsuka inderst inde er et “big venture”-selskab med en ungdommelig og kreativ ånd i alt, hvad det foretager sig.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd beskæftiger ca. 28.700 medarbejdere i hele verden og er et 100 % ejet datterselskab af Otsuka Holdings Co., Ltd., som har hovedsæde i Tokyo, Japan. Otsuka koncernen har forretning i 26 lande og regioner rundt om i verden, med et konsolideret salg på ca. USD 14,1 milliard for regnskabsåret 2013 (1/4/2013-31/3/2014). Otsuka Pharmaceutical henviser til deres globale hjemmeside på https://www.otsuka.co.jp/en/.

 

Safe Harbor/fremadskuende erklæringer

Ovennævnte informationer indeholder erklæringer, der er fremadskuende, og angiver vores forventninger eller prognoser for begivenheder i fremtiden som f.eks. nye produktlanceringer, produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Sådanne fremadskuende erklæringer er underlagt risici, uvisheder og unøjagtige formodninger. Dette kan medføre, at faktiske resultater er væsentligt forskellige fra forventningerne, og kan bevirke, at nogle eller alle vore fremadskuende erklæringer heri eller i andre publikationer bliver forkerte. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, omfatter rentesats og valutavekselkursfluktuationer, forsinkelse eller sammenbrud i udviklingsprojekter, produktionsproblemer, uventede kontraktbrud eller -ophør, regeringspålagte eller markedsbaserede prisfald for Lundbecks produkter, introduktion af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til med held at markedsføre både nye og eksisterende produkter, eksponering for produktansvar og andre retssager, ændringer i godtgørelsesregler og regeringsindført lovgivning og de deraf følgende fortolkninger, samt uventet vækst i omkostninger og udgifter.

For visse af Lundbecks antagelser kræver den danske investeringslovgivning fuld offentliggørelse af væsentlige selskabsoplysninger. Visse antagelser, herunder antagelser vedrørende salg i forbindelse med produkter, der ordineres til ikke-godkendt brug, sker under hensyntagen til tidligere ydeevne af andre tilsvarende lægemidler for tilsvarende sygdomme eller tidligere ydeevne for samme lægemiddel i andre regioner, hvor produktet aktuelt markedsføres. Det er vigtigt at bemærke, at selvom læger, som en del af deres frihed til at praktisere medicin i USA, kan ordinere godkendte lægemidler til en hvilken som helst anvendelse, de måtte bedømme som værende egnet, herunder ikke-godkendte anvendelser, er promovering af ikke-godkendt anvendelse strengt forbudt hos Lundbeck.

 

[i] Prescribing Information. ABILIFY MAINTENA®(aripiprazole) for extended-release injectable suspension, for intramuscular use. December 2014.

[ii] Kane J., et al. Aripiprazole Once-Monthly in the Acute Treatment of Schizophrenia: Findings From a 12-Week, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Journal of Clinical Psychiatry. 2014;75 (11): 1254–1260.

[iii] Drug Approval Reports. U.S. Food and Drug Administration (FDA). 2013. Available at: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm?fuseaction=Reports.MonthlyApprovalsAll. Accessed November 11, 2014.

[iv] Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, Second Edition. American Psychiatric Association. 2004: 1-184.

[v] Kane J., et al. Aripiprazole Intramuscular Depot as Maintenance Treatment in Patients With Schizophrenia: A 52-Week, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Journal of Clinical Psychiatry. 2012; 73: 617-624.

[vi] Fleischhacker W., et al. Aripiprazole Once-Monthly for the Treatment of Schizophrenia: A Double-Blind, Randomized, Non-Inferiority Study vs. Oral aripiprazole. The British Journal of Psychiatry. 2014; 205:135-144.

[vii] Mental Health Information: Schizophrenia. National Institute of Mental Health. 2014. Available at: http://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml. Accessed on November 11, 2014. 

[viii] Schizophrenia Fact Sheet. World Health Organization. 2010. Available at http://www.who.int/mental_health/management/schizophrenia/en/. Accessed on November 11, 2014.  

[ix] National Institutes of Mental Health (NIMH). The Numbers Count: Mental Disorders in America. Available at http://www.nimh.nih.gov/health/publications/the-numbers-count-mental-disorders-in-america/index.shtml. Accessed May 14, 2013.

[x] Mental Illness Facts and Numbers. National Alliance on Mental Illness. 2013. Available at: http://www.nami.org/factsheets/mentalillness_factsheet.pdf. Accessed October 29, 2014.

[xi] Almond, S., et al. Relapse in Schizophrenia: Costs, Clinical Outcomes and Quality of Life. British Journal of Psychiatry. 2004; 184: 346-351.

 

 

Abonner

Dokumenter og links